Laisv?s gynimo metai

 

Šie metai Lietuvoje paskelbti Holokausto aukomis tapusi? Lietuvos gyventoj? atminimo metais bei Laisv?s gynimo ir didži?j? netekči? atminimo metais, o Lietuvos vyskup? konferencija bažnytinius metus paskelb? Dievo Gailestingumo metais.

Geriausiai lietuviams, ypač jaunajai kartai, suprantama Lietuvos istorijos data ? 1991-?j? sausio 13-oji, kurios ?vykiuose dalyvavo m?s? karta ir kurios dvidešimtmet? šiemet minime. Kaip Sausio 13-osios min?jime Seime kalb?jusi Sausio 13-ąją žuvusiojo Tito Masiulio sesuo sak?: tai švent?, Pergal?s švent?, tod?l der?t? sakyti ne minime, o švenčiame. Pergal?s 20-met? švęsime visus šiuos metus, prisiminsime naujosios Lietuvos istorijos k?rime dalyvavusius žmones, naujausi?j? laik? didvyrius. Vien 1991-?j? Sausio agresijos dienomis, ginant svarbiausius prieš metus atkurtos valstyb?s objektus, dalyvavo t?kstančiai žmoni?. Vienu metu prie Parlamento, manoma, bud?davo gal šimtas t?kstanči? žmoni?, o juk bud?tojai keisdavosi, kasdien b?davo vis kiti. Kiek t? ?vyki? dalyvi? buvo iš viso, vargu ar kas suskaičiuos, gal net didesn? pus? gyventoj?.

Laisv?s gynime 1991-?j? sausio dienomis be jokios abejon?s ?vairiais b?dais dalyvavo ir užsienio lietuviai, o vienas iš aktyviausi? gyn?j? pačiame Vilniuje buvo Andrius Eiva. Jis ? JAV lietuvis, JAV karininkas, buvęs Afganistano partizan? patar?ju Soviet? sąjungos karo Afganistane metu bei Aukščiausios tarybos-Seimo gynybos talkininkas. Anot Vytauto Landsbergio, ?jis aiškino taktiką, kurios laikantis Aukščiausiosios Tarybos puol?jams pavojingiausi bus ne tiesioginiai parlamento gyn?jai, bet Vilniuje partizanin? karą prad?ję patriotai?. Prisimindamas ?vykius dar prieš Sausio 13-sios nakt? Kovo 11-osios akto signataras Sauliaus Pečeli?nas teig?, kad A. Eiva pad?jo paversti tvirtove ir pačią Aukščiausiąją tarybą: patar?, kaip ?rengti min? lauką, kad m?s? žmon?s neužlipt? ant sprogmen?, o Aukščiausios tarybos stogą prikaišioti ?siurpriz??, ant kuri? b?t? pasismeigę soviet? desantininkai.

Sausio 16-ąją Pasaulio lietuvi? centre Lemonte, JAV, Andrius Eiva iš Washingtono, DC, pasakojo savo prisiminimus apie tos nakties ?vykius.

A. Eiva apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvos krašto gynybai.

Audron? Viktorija Škiudait?, „Pasaulio lietuvis“, 2011/02