Leidžiama Vaitakiemio kaimo monografija

 KREIPIMASIS

į visus VAITAKIEMIO kaimo žmones: čia gimusius, bet išvykusius gyventi kitur, čia atvykusius į marčias ar žentus, čia gyvenančius ir dirbančius savo tėvų žemėje. Atėjo žinia, kad skirtos lėšos Vaitakiemio monografijos leidybai. Finansinė parama skirta tik leidimo ir spausdinimo išlaidoms. Knygą paruošti reikia visuomeniškai. Gal taip ir geriau, nes tai bus kolektyvinis darbas. Visų indėlis į bendrą darbą. Vaitakiemyje dar gyva bendruomeniškumo tradicija, todėl tikimės, kad šis rimtas darbas suburs visus bendram reikalui. Prieš dvejus metus LLD skyriaus susirinkime buvo nutarta, kad knygoje atsirastų skyrius su kaimo gyventojų ir giminių istorijomis, kad būtų aprašyta kultūrinė veikla, švietimas, kaimo geografinė padėtis, kūrimosi istorija, Seivų seniūnijos istorija, meno kūryba ir kita. Knyga turi būti išleista iki metų pabaigos, tad labai prašom kiekvieną šeimą surinkti medžiagą ir parašyti apie savo giminę, ypač apie tuos, kurie gimė ir gyveno Vaitakiemyje, bet prisiminti ir tuos, kurie išvyko ir savo darbais įsirašė į gimtojo krašto bei Lietuvos ar kitų kraštų istoriją. Leidinį praturtinsime senomis nuotraukomis, gyvai užrašytais pasakojimais, meno darbais. Siūloma skyrių apie Vaitakiemio savanorius, apie šio kaimo vyrus Suvalkų byloje. Naudinga būtų, jeigu surinktume ir aprašytume visus Vaitakiemio žmones, baigusius aukštuosius mokslus, ir iškilius asmenis, kaip antai Kazimierą Mielkų, Motiejų Kraužlį, Antaną Stanelį, Julijoną Babkauską, Konstantiną Sidarį, jau išėjusius Anapilin, bei kitus, dar gyvus. Organizacinį darbą sutinka atlikti knygos sumanytoja Aldona Aleksaitė-Vaicekauskienė, bet labai reikia suburti redakcinę kolegiją, kuri padėtų susidoroti su visais organizaciniais darbais, medžiagų tvarkymu, papildymu ir kt.

vaitakiemisDalis darbų jau padaryta. Parašytas skyrius apie tai, kokie žmonės gyveno Vaitakiemyje per paskutinius 200 metų, surinkta medžiaga apie kultūrinę veiklą, surasta dalis Vaitakiemio savanorių, pradėta rinkti medžiagą apie švietimą, parašytas straipsnis apie Kazimierą Mielkų, kurį perdavė dukra Teresė Mielkutė-Lisienė. Labai reikia parašyti apie tokius iškilius kaimo žmones kaip Šv. Kazimiero draugijos veikėjai, visuomenininkai Motiejus Kraužlys, Antanas Stanelis, savanoriai Juozas Stanelis, Jonas Staskevičius, Dominykas Kuosa. Apie dainininkus, visuomenininkus Julijoną Babkauską, Joną Babkauską, Konstantiną Sidarį buvo rašyta ,,Aušroje“ ir kituose leidiniuose. Trūksta medžiagų apie Seivų seniūnijos kūrimąsi ir Vaitakiemio žemes prieš išsiskirstant  į vienkiemius (kolonijas). Suvalkų archyve rastas 1864 metų dokumentas, kuriame surašyti visi Vaitakiemio gyventojai, gavę žemės. Manoma, kad dalį dokumentų galima būtų rasti Vilniaus archyvuose, kadangi Seivų seniūnija priklausė Merkinės girininkijai. Dokumentų paieškai reikalingos lėšos.

 Mieli Vaitakiemio gyventojai,

didžiuokimės, kad gimėme ir augome Vaitakiemio kaime, kuris yra vienas iš seniausių Punsko parapijoje. Čia gyveno ir dirbo garsūs Kazimieras Mielkus, Motiejus Kraužlys ir kiti žmonės. Šio kaimo gyventojai kovojo dėl lietuvių švietimo ir kultūros palaikymo. Iš Vaitakiemio kaimo jauni vyrai stojo į Lietuvos savanorius. Garsiojoje Suvalkų byloje dauguma suimtųjų buvo Vaitakiemio ūkininkai. Susipratę Vaitakiemio žmonės visuomeniškai pastatė mokyklą. Dar ir šiandien čia neišblėsę senieji papročiai. Vaitakiemis dar pats „apgieda“ savo kaimo mirusiuosius, o per Kryžiavas dienas renkasi kiekvieną vakarą prie kaimo kryžių ir meldžiasi. Tai tik keletas priežasčių, kodėl turėtume įamžinti savo gimtąjį kaimą.

Mūsų visų garbės reikalas, kad ši knyga būtų ne tik naudinga mums patiems, bet ir vertinga savo turiniu platesniam skaitytojų ratui. Kad pateikta medžiaga galėtų pasinaudoti ir kiti, besidomintys savo protėvių žeme ir lietuviškuoju kraštu Lenkijoje, reikia ją paruošti kruopščiai, geriausiai pagal turimas galimybes. Labai nuoširdžiai prašom visus prisidėti prie šios knygos, kad ji greičiau išvystų dienos šviesą ir pasiektų Vaitakiemio kaimo gyventojus bei jų gimines. Pirminiam medžiagos surinkimui ir straipsnių parašymui nustatykime konkretų terminą. Siūlome balandžio mėnesio pabaigą, kad liktų laiko tikslinimui ir papildymui. Savo darbą turi atlikti ir leidykla, todėl laiko turime visai nedaug. Mielai matomi visi siūlymai ir patarimai. Laukiame atsiliepimų ir aprašytos medžiagos, kurią galima siųsti elektroniniu paštu arba asmeniškai perduoti Aldonai Vaicekauskienei. Paruoštą medžiagą galima iš karto nunešti į „Aušros“ leidyklą.

Prašom pranešti, kas galite parašyti ar surinkti medžiagą čia minėtomis ir neminėtomis temomis, pasiūlyti temas, žmones, kurie galėtų prisidėti prie leidinio, kas galite padėti redagavimo, iliustravimo (piešiniais, tapyba) darbais, kas galite kaip kitaip paremti.

Visais rūpimais klausimais prašom kreiptis el. paštu etnopunskas@wp.pl arba tiesiog į „Aušros“ leidyklą (el. paštas info@punskas.pl).

„Aušros“ leidyklos direktorius Sigitas Birgelis

Knygos sumanytoja Aldona Aleksaitė-Vaicekauskienė