Lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumas

Maloniai kviečiame ? XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3?5 d.  Kaune ir Vilniuje.

XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumas ypatingas tuo, kad tai bus jungtinis renginys su Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumu. Šiuos du svarbius ?vykius vienija ta pati id?ja ? globali, tačiau savo tapatyb?s veido neprarandanti Lietuva yra stipri naujiems išš?kiams. Tod?l nutarta surengti bendrą sesiją, kuri pasi?st? žinią ir pakviest? po pasaul? pasklidusius lietuvius mokslininkus, verslininkus, menininkus, Lietuvos bičiulius, pasitelkus geriausią patirt?, drauge kurti ateities Lietuvą.

XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumo tema: stiprios ir konkurencingos valstyb?s k?ryba ? tai mokslo galimybi? ir jaunimo iniciatyv? energija, mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimas, lietuviškosios tapatyb?s išsaugojimas. ?gyvendindama šiuos tikslus Lietuva jau dabar investuoja beveik 2 mlrd. Lt ? mokslo ir technologij? pl?trą.

Simpoziumo siekis ? sustiprinti pažintis ir užmegzti naudingus ryšius tarp Lietuvos ir lietuvi? kilm?s mokslinink?, verslinink? ar užsienyje gyvenanči? kult?ros veik?j?. Jame dalyvaus žymiausi tarptautinio lygio Lietuvos mokslininkai. Prie simpoziumo parengiam?j? darb? aktyviai prisideda Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Vilniaus universitetai, Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos moksl? akademija,  Pasaulio lietuvi? bendruomen?.  

Simpoziume pranešimus skaitys ir diskusijose dalyvaus aukščiausi šalies vadovai, ministrai, plačiai žinomi Lietuvos ir išeivijos mokslininkai, kult?ros veik?jai.

Jei pageidaujate kitos informacijos d?l simpoziumo, galima kreiptis ? Švietimo ir mokslo ministerijos Studij?, mokslo ir technologij? departamento Mokslo skyriaus vyresniąją specialistę Aušrą Gribauskienę el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt, d?l Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumo galima kreiptis ? Kristiną Lukoši?tę, Lietuvos verslo konfederacijos ICC Lietuva korporatyvini? reikal? direktorę el. paštu kristina@icclietuva.lt arba  www.plef.lt.