Meno darb? paroda

 

Antano Kavaliausko nuotr.

?domią parodą, pavadintą ?Biurowiec sztuki?, gali lankyti Suvalk? gyventojai ir svečiai, atvykę apsipirkti ? prekybos centrą ?Suwałki Plaza?. Paroda veikia renovuotos buvusios Suvalk? areštin?s pirmajame aukšte, kur yra daug vietos darbams eksponuoti. Vieta labai patogi, kadangi ? š? prekybos centrą atvyksta gana daug žmoni?. Paroda atidaryta 2010-12-03 ir veiks iki 2011-02-03. Pristatomi 70 Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos meninink? darbai. Tai antroji tokio pob?džio paroda Suvalkuose. Pirmoji veik? 2009 m. bald? fabriko ?Forte? buvusiame pastate. Dauguma pristatyt? darb? yra meninink? m?g?j?, o tik nedidel? dalis ? profesional?.

Antano Kavaliausko nuotr.

Galerijoje galima pamatyti tapybą, skulpt?rą, piešinius, grafiką ir nuotraukas. Joje esą taip pat m?s? kraštieči? darb?. Tai Gen?s Pečiulyt?s ir Ritos Pacenkait?s-Kutylo (Kutyło) tapyti paveikslai bei Antano Kavaliausko nuotraukos.

Gen? Pečiulyt? Suvalk? lietuviams yra gerai paž?stama d?l jos dalyvavimo bendruomen?s veikloje. Apie ją raš? ?Suvalkietyje? (2010/3/63) Juozas Vaznelis ? straipsnyje ?Savamoksl? tapytoja?. Jos pom?giai tai tapyba, dainavimas, poezija, piešimas ir pasaulin? literat?ra. Parodai pristat? 5 savo paveikslus.

Ritos Pacenkait?s-Kutylo paveikslai

Rita Pacenkait?-Kutylo iš Punsko m?s? bendruomenei mažai paž?stama. Savo biografijoje ji rašo, jog tapyba domisi nuo vaikyst?s. Nuo 1994 m. dalyvauja Lietuvi? etnin?s kult?ros draugijos organizuojamuose konkursuose ir parodose. Jos darbus galima pamatyti Punsko senojoje klebonijoje, kur veikia nuolatin? paroda. Prekybos centre galima apži?r?ti 8 jos nutapytus paveikslus.

Gen?s Pečiulyt?s paveikslai

Antano Kavaliausko iš Suvalk? pom?gis yra fotografavimas. Suvalk? lietuviams jis paž?stamas d?l dalyvavimo vaidinimuose ir nuotrauk?, kurios buvo spausdinamos ?Suvalkietyje?. Jam dar tik 20 met?. Šiuo metu studijuoja geografiją Gdansko universitete. Fotografija susidom?jo prieš 5 metus. Su ja nesiskiria iki šiol. Antanas Kavaliauskas daugiausiai fotografuoja Suvalkijos kraštovaizdžius. Kitas jo pom?gis, tai važin?jimas dviračiu, d?l ko turi galimybę arti susipažinti su Suvalk? kraštu. Jis parodai pateik? 10 nuotrauk?.

www.punskas.pl (Kostas Leončikas)