Mir? kun. dr. Arvydas P. Žygas

Po ilgos ir sunkios ligos geguž?s 7 dieną mir? buvęs Lietuvos ateitinink? pirmininkas, antropologijos profesorius, kunigas Arvydas Petras Žygas.

Iki Lietuvos nepriklausomyb?s atgavimo jis gyveno Ilinojaus valstijoje. Tapo antropologijos profesoriumi. Aktyviai dalyvaudavo pasaulio lietuvi? kongresuose. Dažnai lankydavosi Punsko krašte ir užrašin?jo liaudies dainas, fotografavo senąsias Punsko-Sein?-Suvalk? krašto lietuves dainininkes. ? Lietuvą sovietmečiu jam nebuvo leidžiama laisvai atvykti, tai kaip ir daugelis užsienyje gyvenusi? lietuvi? jis vykdavo ? Punsko kraštą pab?ti lietuvi? žem?je, pabendrauti su lietuviais.

Punsko krašte jis buvo visada laukiamas. Kai tik ten atvykdavo, b?davo sutinkamas kaip pats garbingiausias svečias. Lietuvoje jis baig? Kauno kunig? seminariją, kunigavo Kauno katedroje, skait? paskaitas Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Jis niekada su niekuo nekonfliktuodavo, bet VDU ?sitaisiusi sovietin? nomenklat?ra d?l pastoviai jam keliam? intrig? at?m? iš jo daug sveikatos, tad jam teko palikti š? universitetą.

Arvydas Petras Žygas yra gavęs filosofo, visuomen?s veik?jo Stasio Šalkauskio premiją. Vilniaus Vadybos ir psichologijos institute ?kurta prof. Arvydo Žygo biblioteka, kurioje yra daugiau kaip 1100 knyg? psichologijos, antropologijos, sociologijos, teologijos, meno, vadybos, biochemijos, medicinos, etikos, filosofijos, edukologijos, religijotyros temomis (angl? kalba). Antropologijos profesorius kunigas Arvydas Petras Žygas bus laidojamas Lietuvoje.