Miuziklas ?Karolis?

Didžiul? lietuvi? susidom?jimą keliančio miuziklo ?Karolis? premjera Vilniaus Katedros aikšt?je vyks jau š? sekmadien?. Pagrindin? k?rinio heroj? ? Joną Pauli? II ? miuzikle ?k?nijantis atlik?jas Liudas Mikalauskas š? vaidmen? vadina pačiu sud?tingiausiu išš?kiu jo karjeroje. Š? sekmadien? net 27 metus Katalik? Bažnyčiai vadovavęs Jonas Paulius II popiežiaus Benedikto XVI dekretu bus paskelbtas palaimintuoju.

Kartu su visu pasauliu š? neeilin? ?vyk? švęs ir lietuviai. Pagrindiniu iškilmi? Lietuvoje akcentu taps Vilniaus Katedros aikšt?je 21 val. ?vyksianti garsaus Italijos kompozitoriaus Sandro Di Stefano miuziklo ?Karolis? premjera. Š? ?stab? k?rin? visi norintys gal?s išvysti nemokamai. Pagrindinis apie Jono Pauliaus II (tikrasis vardas ? Karolis Vojtyla) gyvenimą bei ?taką pasaulio istorijai pasakojančio miuziklo vaidmuo buvo patik?tas garsiam atlik?jui L. Mikalauskui.

Pastarąsias dvi savaites intensyvi? repeticij? ritmu gyvenantis Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas nesl?p?, jog šis vaidmuo jam taps didžiausiu išbandymu karjeroje. ?Vaidinti tok? žmog? pirmiausia yra didžiul? atsakomyb?. Ruošdamasis šiam vaidmeniui perži?r?jau ne vieną filmą apie Joną Pauli? II, perskaičiau daug jo parašyt? straipsni? ir recenzij?. Bandau gilintis ne tik ? tekstą, bet ir ? jo gyvenimą, ? jo ?jimą popiežyst?s link, – prieš k?rinio premjerą pasakojo L. Mikalauskas.

– Šiame miuzikle yra parinkti tokie Karolio Vojtylos tekstai, kuriuos ne taip paprasta išmokti. O ir išmokimas ? dar ne viskas. Juos dar reikia suprasti ir sugeb?ti perteikti taip, kad ir kitas žmogus suprast?. Dabar daugiausiai d?mesio skiriu tam, kaip pasakyti Jono Pauliaus II žodžius, kad žmon?s iš mano l?p? suprast? juos taip, kaip suprasdavo ir juos gird?dami iš popiežiaus l?p?. Tai yra sunkiausia. Nes Jonas Paulius II savyje tur?jo daug energijos, daug temperamento, daug vidin?s charizmos ir vienu žodžiu mok?davo nupasakoti didžiules pastraipas?. Miuzikle ?Karolis? atskleidžiamas kitoks iš pradži? apie teatro sceną svajojusio, tačiau v?liau pašaukimą tarnauti Dievui bei žmon?ms pajautusio Karolio Vojtylos veidas.

Ryškiausia XX a. pasaulio asmenybe laikomą Joną Pauli? II miuzikle ?k?nijantis L. Mikalauskas prisipažino, jog šis vaidmuo jau sp?jo paliesti giliausias jo sielos kerteles. ?Aš niekada gyvenime nebuvau praleidęs Didžiosios savait?s taip, kaip aš ją praleidau š? kartą. Besiruošdamas šiam vaidmeniui aš Didžiąją savaitę praleidau bažnyčioje, maldoje, susikaupime, kažko ieškodamas, – atviravo atlik?jas. – Aš tikiuosi, kad ? miuziklą ateidami žmon?s atsineš vidin? susikaupimą ir sugeb?s atvira širdimi priimti Kristaus žod?, perteikiamą per Karolio Vojtylos prizmę. Šiame k?rinyje bus daug apmąstymo, daug šventumo ir daug meil?s žmogui?.

Miuzikle, be L. Mikalausko, taip pat pasirodys dainininkai Egidijus Bavikinas, Tomas Ladiga, Elena Kalvaityt?-Vitkauskien?, aktoriai Rimantas Bagdzevičius, Liucija Rukšnaityt?, Henrikas Savickis, Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras, Vytauto Didžiojo universiteto liaudies šoki? ansamblis ?Žilvitis? ir kiti atlik?jai. Miuziklo ?Karolis? režisierius ? Nerijus Petrokas. Iš ital? kalbos vert? s. Liucija Grybait? FMA. Projektą organizuoja viešoji ?staiga ?Šou imperija?.

Prodiuseriai – Aušra Vyšniauskien? ir Valdas Latoža. Projektą globoja – kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Kazys Starkevičius. Projektą remia Vilniaus ir Kauno miesto savivaldyb?s. Po premjeros Vilniuje miuziklą ?Karolis? birželio 4 dieną gal?s išvysti ir kauniečiai.

K?rinys bus atliekamas Kauno Santakos parke, kur 1993 m. Lietuvoje lankęsis Jonas Paulius II šimtat?kstantinei žmoni? miniai aukojo šv. Mišias. Miuziklo ?Karolis? premjera Vilniaus Katedros aikšt?je vyks sekmadien?, geguž?s 1 d., 21 val.