PLB Valdybos posėdis

Š. m. lapkričio mėnesį vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos posėdis. Posėdyje buvo kalbama apie PLB XIV Seimą, kuris vyks 2012 metų rugpjūčio 7-10 dienomis Vilniuje. Valdyba diskutavo dėl Seimo programos, Seimo darbo taisyklių, PLB Konstitucijos keitimo. Diskusijos šiais klausimais pratęstos ir sprendimai bus priimti kitame Valdybos posėdyje.

Valdyba nusprendė išleisti specialų „Pasaulio lietuvio“ numerį, skirtą PLB Seimui. Specialiame numeryje bus spausdinamos Kraštų Lietuvių Bendruomenių ataskaitos, pranešimai apie bendruomenių veiklą.

Valdyba patvirtino Lietuvių Bendruomenių įtraukimo į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narius taisykles. Jose teigiama, kad naujai įsikūrusios krašto Lietuvių bendruomenės valdyba pateikia PLB Valdybai laisvos formos prašymą pripažinti ją PLB nare. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

• Lietuvių bendruomenės registracijos dokumentas (jeigu šalyje tokio pobūdžio organizacijos formaliai neregistruojamos, tuomet pridedamas atitinkamas paaiškinimas);

• Dokumentas, patvirtinantis, kad įregistruota LB yra ne pelno siekianti organizacija;

• Įregistruotos LB įstatai, kurie atitinka PLB Konstitucijos ir Lietuvių Chartos pagrindinius nuostatus (užtikrintos demokratinės veiklos procedūros, skatinamas tautinis solidarumas ir pan.).

• Įstatai (jų vertimas) pateikiami lietuvių kalba.

• Įsipareigojimas laikytis PLB Konstitucijos.

PLB Valdyba, gavusi prašymą pripažinti naujai įkurtą organizaciją PLB nare, per 30 dienų priima sprendimą pripažinti ją PLB nare arba siūlo tobulinti jos įstatus, kad atitiktų PLB Konstitucijos reikalavimus.

Valdybos posėdyje buvo patvirtintos PLB Finansų komisijos parengtos rekomendacijos kraštų Lietuvių Bendruomenėms dėl solidarumo įnašo. Šios rekomendacijos bus pateiktos PLB XIV Seimui patvirtinti. Rekomenduojamas solidarumo įnašas LB paskaičiuotas pagal du kriterijus – bendruomenės dydį ir krašto, kuriame veikia Lietuvių Bendruomenė, ekonominę situaciją. Bendruomenės dydžio koeficientas yra lygus renkamų atstovų vietų, skirtų PLB XIV Seimo suvažiavimui, skaičiui (n) plius vienas.

Dėl įsipareigojimų nevykdymo Valdyba nutarė atleisti „Pasaulio lietuvio“ redaktorių Kęstą Pikūną iš redaktoriaus pareigų nuo 2011 metų rugpjūčio laidos. Laikinai eiti redaktoriaus pareigas pakviesta Deimantė Dokšaitė. Valdyba nusprendė nekeisti prenumeratos kainų 2012 metais ir, kaip ir ankstesniais metais, išleisti 10 numerių per metus.

Valdyba nusprendė reikalauti, kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga kiekvienam PLB Valdybos posėdžiui pateiktų savo veiklos ataskaitą ir kartą per metus, per pirmąjį metų ketvirtį – veiklos ir finansinę ataskaitas bei ateinančių metų sąmatą.

Posėdyje buvo patvirtinta PLB atstovės Lietuvoje Vidos Bandis veiklos ataskaita.

Atsižvelgiant į tai, kad 2012 metais sukanka 150 metų, kai gimė poetas Jonas Mačiulis-Maironis, šie metai skelbiami Maironio metais, o 2013 metus PLB ragina paskelbti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metais, paminint 80-ąsias skrydžio metines.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos informacija