Paskirta nauja Lietuvių katalikų religinės šalpos Direktorių valdybos direktorė

Putrimas

Lietuvių katalikų religinės šalpos Direktorių valdyba, atsiliepdama į besikeičiančius iššūkius remti lietuvių katalikišką veiklą per projektus Lietuvoje ir išeivijoje, paskyrė buvusią Direktorių valdybos narę Jūratę Žukauskienę iš Niujorko generaline direktore. Liekame dėkingi Josephinai Senken ir Salvijui Kungiui už jų ilgametį pasiaukojamą darbą Religinės šalpos raštinės administracijoje.

Lietuvių katalikų religinė šalpa per 57 metus įgyvendino ir toliau įgyvendina savo misiją, dalindama surinktas lėšas, skirtas žmonėms, kuriems labiausiai reikia paramos. Mes remiame katalikišką ugdymo, religinę ir labdaringą veiklą Lietuvoje ir išeivijoje. Esame dėkingi visiems, kurie remiate Lietuvių katalikų religinę šalpą. Kviečiame jungtis prie mūsų, darant neišmatuojamą skirtumą kitų žmonių gyvenime.

Prel. Edmundas Putrimas, LKRŠ Direktorių valdybos pirmininkas