Vaik? eglut? Suvalkuose

 

Atvykusios mamos ir vaikai programos metu

Sausio 19 d. Suvalk? septintojoje pagrindin?je mokykloje vyko vaik? (pagrindin?s mokyklos ir gimnazijos mokini?), besimokanči? lietuvi? kalbos, eglut?. Pradžioje mokyklos didžiojoje pramog? sal?je mokiniai parod? trumpą vaidinimą pagal pasaką ?Kiškis pagyr?nas? ir padeklamavo keletą eil?rašči?. Programą paruoš? mokytoja Teres? Jonuškien?, ją apži?r?jo vaik? mamos. Paskui visi per?jo ? klasę, kur vyksta lietuvi? kalbos pamokos. Čia at?jo Kal?d? Senelis, kuris išdalijo vaikams dovanas. Pabaigoje visi pasivaišino saldumynais ir g?rimais.

Vaikai ir mokytoja Teres? Jonuškien? po pasirodymo

Vaikai su Kal?d? Seneliu ir mokytoja Terese Jonuškiene

www.punskas.pl (Kostas Leončikas)