„Vansi?

Yra toks magiškas priežodis, trumpinys ? ?vansi?. Jis kilęs iš žodžio ?vadinasi?. Vartojamas, kai nenorima pasakyt nieko naujo, kai reikia palaukti, stabtel?ti.

Taigi ? apie ką stabtelsim šiandien? Apie tai, kas nieko naujo ? kas viešai žinoma ir netgi truput? nebe?domu. Nebent prokurat?rai, bet ir jai ? vargu bau.

Spaudoje pasirod? visiems blaivesniems piliečiams jau seniai žinoma informacija, esą didžioji t?vynin? m?s? žiniasklaida esanti truput? korumpuota. Švelniai tariant? Netgi nurodyta ? kur ir kokio dydžio korumpai dygsta. Slaptoje ataskaitoje Nr. 000648, pateiktoje JAV Valstyb?s departamentui, v?liau atsid?rusioj ?Wikileaks?, tarpe kit? fakt? rašoma, jog ?ne?vardintas Darbo partijos atstovas JAV ambasados darbuotojams papasakojo, kad straipsnis pagrindiniame šalies dienraštyje ?Lietuvos rytas? jam kainuot? 25 t?kst. Lt. Tuo tarpu Lietuvos socialdemokrat? partijai ? 5 t?kst. Lt. ?Jis nesiskund?, kad moka už straipsnius ? tokią praktiką jis laiko tinkama. Politikas yra nepatenkintas tik tuo, kad jo politinei j?gai tai kainuoja brangiau?, ? rašoma ataskaitoje. Jos reng?jai pabr?žia, kad perkami straipsniai pateikiami kaip žurnalist? rašiniai, ne kaip reklama.

Dokumente cituojamas buvęs žurnalistas bei tuomečio premjero Gedimino Kirkilo patar?jas Vilius Kavaliauskas amerikiečiams pasakojo, kad Lietuvoje reikia ?nusipirkti teisę neb?ti puolamam?. ?Dienraštis gali pakeisti ministrą ? bet kuris dienraštis, bet kur? ministrą. Valdžios atstovai atrodo tarsi suparalyžiuoti žiniasklaidos?, ? teig? V. Kavaliauskas.

Daugiausiai d?mesio slaptame dokumente skiriama dienraščiui ?Respublika?. JAV farmacijos bendrov?s ?Pfizer? atstovyb?s Lietuvoje vadovas Raimundas Voiška amerikieči? diplomatams papasakojo prieš kelerius metus sulaukęs šio leidinio savininko pasi?lymo ? neva už 1 mln. lit? ?Respublika? sužlugdys ?mon?s konkurentus. Atstovyb?s vadovas tur?jo apsispręsti per dvi savaites.

Dokumente rašoma, kad po dviej? savaiči? pas R. Voišką at?jo žmon?s iš ?Respublikos? reklamos skyriaus. Jiems buvo pasakyta, kad ?Pfizer? atsisako pasi?lymo. Netrukus po to dienraštyje pasirod? straipsniai apie žmoni? mirtis nuo ?Viagros?, vieno iš ?Pfizer? gaminam? preparat?. V?liau laikraštis raš? apie išp?stas ?Pfizer? gaminam? medikament? kainas, skurstanči? ligoni? išnaudojimą. Dar v?liau ?Respublika? paskelb?, kad R. Voiška pak?l? ranką prieš vaiką. Ataskaitos autoriai pabr?žia, kad bendrov?s atstovyb?s vadovas iš ties? susikivirčijo su kaimyn? berniuku. ?Dienraštis nusiunt? š? straipsn? ? ?Pfizer? atstovyb?s biurą?, ? teigiama dokumente. Ataskaitoje rašoma, kad kai teis?saugininkai ir ?Pfizer? atliktas vidinis tyrimas nenustat?, kad R. Voiška elg?si netinkamai, ?Respublika? paskelb?, kad jis visus papirko.

Dar v?liau ?Respublikoje? buvo skelbiama, kad R. Voiška prisig?r? su tuomečio premjero patar?ju ir paryčiais apšlapino restorano langą. ?Pfizer? kompanija aiškinosi, kas tuomet ?vyko, bet neaptiko ?rodym?, kad toks ?vykis apskritai buvo.?

Paskaitai tokias ataskaitas ir imi d?moti: o ką m?s? prokurat?ra veik? tuos dvidešimt met?? Nežinojo, bijojo ar nenor?jo žinoti? Tur?jo svarbesni? reikal?? Ir ką ji ruošiasi veikti dabar, kai sužinojo? Nustos bijoti? Ar atras svarbesni?, skubesni? reikal??

O jei ir nureketuoti verslininkai vienąsyk nustot? bijoti ir parašyt?, kiek ir už ką iš j? išreikalavo žiniasklaidos magnatai?

II

Apie Lietuvos žiniasklaidos vaidmen? Lietuvos degradacijos procese prirašyta išties nemažai, bet niekas nuo to nesikeičia. Verslas yra verslas. Prieš porą meteli? šią problemą iš psichologin?s pus?s nagrin?jo G. Chomentauskas ir D. P?ras:

Nepatraukl?s ir visame pasaulyje išsiskiriantys m?s? visuomen?s portreto bruožai ? savižudži?, alkoholik?, ?karo keliuose? auk?, b?ganči? iš šalies žmoni? gausa ? yra susiję su socialinio gyvenimo ypatyb?mis ir m?s? psichine reakcija ? jas. (?) Pesimistinis nacionalinis charakteris? Galb?t. Bet m?s? manymu, žymiai svarbesnis yra informacinis laukas, kuriame gyvename. J? kuriame mes patys, savo nuolatin?mis kritiškomis šnekomis apie viską, kas mus supa, j? kuria valdžios vyrai nuolatiniu ?krizenimu? ir ? turb?t labiausiai ? panaši? tradicij? persunkta žiniasklaida.

Svarstydamas galimas nerimo, negatyvizmo priežastis vienas iš m?s? pasidalijo savo patyrimu, ir jis pasirod? bendras visiems mums: ?Kai gr?žtu gerai pasiils?jęs ir atsipalaidavęs iš užsienio ? Lietuvą, tereikia ?lipti ? l?ktuvą ir paimti ? rankas laikrašt? ? iš karto šird? suspaudžia nerimas, o iš veido dingsta šypsena?. Nor?dami patikrinti, ar tik m?s?, tyrimo autori?, tokia nestabili emocin? b?sena, nutar?me atlikti keturi? Lietuvos ir trij? užsienio (Lenkijos, Didžiosios Britanijos, JAV) didžiausi? dienrašči? turinio analizę. Ar skiriam?s nuo j?? Tikrai taip. Pirmame Lietuvos dienrašči? puslapyje spausdinam? straipsni? apie nelaimes ir nusikaltimus buvo 22,8 procento, o ?Rzeczpospolitoje? ? 2,4 proc., ?The New York Times? ? 2,9 proc. Atrodo, kad užkandžiui mums dažniausiai si?lomos siaubo istorijos. Ar tikrai tokias užsisakytume, jei tur?tume alternatyvą?

Baigiant š? citat? koliažą, nor?t?si ką nors pasi?lyti ? d?l viso nepikto? Manytina, jog Valstyb? gal?t? rasti koki? nors patraukli? svert?, padedanči? žiniasklaidai susireguliuoti (pabr?žiu ? susireguliuoti!). Tarkim, b?t? sugalvotos konkrečios žaidimo taisykl?s ? kas žiniasklaidoje yra kas. Tada žaid?jai gal?t? lengviau pasiskirstyt: kas ? tabloidus, kas ? humanoidus, kas ? bulvarin?s spaudos dirvonus, kas ? nacionalinio dienraščio rinktinę? Tarkim ? susirenka psicholog?, dvasinink? bei rašytoj? kongresas ir apibr?žia formuluotę ? kas yra bulvarin? žiniasklaida? O gal geriau ? kokia yra nacionalinius interesus puosel?janti žiniasklaida. Iš aukščiau min?tos citatos irgi b?t? galima pasiskolinti pirmąj? lakmuso popier?l? ? negatyvi?j? pirmojo puslapio žini? procentuotę. Jei neviršija 3 procent? ? toji spauda atleidžiama nuo PVM mokesči?. Akimirksniu susireguliuot? ir Vainauskas, ir Tomkus. (O gal procentuotę taikyti viso leidinio turiniui ? nustačius ribas, kiek negatyvios informacijos yra paj?gus per dieną suvartoti lietuvis? Neišprot?damas?) O jei b?t? prid?ti ir kiti nebulvariniai lakmusai ? pvz., pozityvaus arba s?kmingo pavyzdžio išk?limas; problemos analiz?, atlikta remiantis keliais nepriklausomais šaltiniais; arba principas ? neviešinti problemos, kol nesugalvotas ir nepasi?lytas jos sprendimo b?das.

V. V .Landsbergis