VI bažnytinių chorų šventė ,,Giesmių pynė Marijai“ Žagariuose

Galima tvirtai teigti, kad bažnytinių chorų susitikimai Žagarių Šv. Baltramiejaus bažnyčioje jau įsitvirtino mūsų krašto religinių renginių kalendoriuje, nors pirmasis susitikimas įvyko visai neseniai, tai yra 2014 m. Šiemet giesmininkai ir klausytojai rinkosi jau šeštą kartą. VI bažnytinių chorų šventė ,,Giesmių pynė Marijai“ vyko praėjusį šeštadienį (2019-05-18), o joje dalyvavo net 11 chorų ir kolektyvų ne tik iš mūsų krašto, bet ir iš Lietuvos. Renginį, kaip ir ankstesniais metais, organizavo Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius.

Pradžioje bažnyčioje buvo sugiedota Švč. Mergelės Marijos litanija, vadovaujant Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo mišriam vokaliniam ansambliui ,,Puriena“. Sąjungai vadovauja Irena Karsokaitė, kuri su ansambliu ir gieda. Ansamblio vadovė yra Onutė Matusevičiūtė, profesionali dainininkė, chorvedė, turinti labai gražų ir stiprų balsą.

11 val. prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo naujas Seinų parapijos vikaras Jaroslav Kalinovski. Per Mišias ,,Puriena“ sugiedojo šias giesmes: ,,Sveika, Marija, Motina Dievo“, ,,Dieve, arčiau Tavęs“, ,,Ateik, Jėzau, ateik!“, ,,Marija, skaisčiausia Marija“. Mišių pabaigoje Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius padėkojo kun. J. Kalinovskiui už vadovavimą gegužinėms pamaldoms, skirtoms Švč. Mergelės Marijos garbei, įteikė jam puokštę gėlių ir statulėlę. Taip pat padėkojo ,,Purienai“ už labai gražiai sugiedotas giesmes ir įteikė vadovei puokštę gėlių. Paskui jis pasveikino visus atvykusius į šventę bažnytinius chorus, kolektyvus ir dalyvius. Choristams palinkėjo gerų balsų.

Pirmoji pasirodė Seinų „Lietuvių namų“ vokalinė gupė ,,INTRO“, vadovaujama Juozo Pilecko, kuri sugiedojo giesmes: ,,Sveika, Marija, stebuklingoji“, ,,Tau, Marija mylima“.

Po šios grupės giedojo naujas kolektyvas ,,Galadusis“, kuriam vadovauja Laima Jakulevičienė. Ansamblis atliko ,,Marija, skaisčiausia Marija“ ir giesmę, kurią labai mėgo šv. Kazimieras, ,,Ausk Marijai rožių giją“.

Naujas kolektyvas ,,Galadusis“, vad. Laima Jokulevičienė
Naujas kolektyvas ,,Galadusis“, vad. Laima Jakulevičienė

Paskui pasirodė Žagarių bažnytinis choras ,,Kaimynai“, vadovaujamas Voicecho Šrederio (Wojciech Szreder). Jo programoje buvo tokios giesmės: ,,Sveika, Marija, dangaus lelija!“, ,,O skaisčiausia, o gražiausia lelija“, ,,O Marija, motinėle“. Tai buvo skaitlingiausias kolektyvas. Jame gieda jaunimas ir suaugusieji, lenkai ir lietuviai. Nuostabu tai, kad lenkai išmoko lietuviškus žodžius ir sugebėjo gražiai sugiedoti giesmes. V. Šreder – tai labai aukšto lygio profesionalus dirigentas.

Žagarių bažnytinis choras ,,Kaimynai“, vad. Wojciech Szreder
Žagarių bažnytinis choras ,,Kaimynai“, vad. Wojciech Szreder

Suvalkų bažnytinis choras, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, sugiedojo: ,,Marija, skaisčiausia Marija“ (muzika Juliaus Siniaus), ,,Kryžių Marija“ (žodžiai Scholastikos Kavaliauskienės, muzika Jono Šukio).

ch-suvalku

Punsko pensinininkų klubo kolektyvas ,,Tėviškės aidai“, vadovaujamas ilgamečio vadovo Gedimino Kraužlio, atliko giesmes: ,,Gailestingoji pasaulio valdove“, ,,O švenčiausioji“.

,,Tėviškės aidai“
,,Tėviškės aidai“, vad. Gediminas Kraužlys

Veikiantis Punske Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos ansamblis ,,Gimtinė“, kurį veda Angelė Bapkauskienė, pristatė giesmes: ,,Vakaro Marijai“, ,,Tegarbin Mariją“.

LLEKD ansamblis ,,Gimtinė“, vad. Angelė Bapkauskienė
LLEKD ansamblis ,,Gimtinė“, vad. Angelė Bapkauskienė

 Seinų lietuvių bažnytiniam chorui vadovauja Vytautas Grigutis, o chorvedžiu yra vargonininkas Slavomiras Kardelis (Sławomir Kardel). Seiniškiai atliko: ,,Dangaus karalienė“, ,,Motina Marija“.

Seinų bažnytinis choras, vad. Vytautas Grigutis, chorved. Sławomir Kardel
Seinų bažnytinis choras, vad. Vytautas Grigutis, chorved. Sławomir Kardel

Per trumpą pertraukėlę tarp kolektyvų pasirodymų pasisakė Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės ,,Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas, kuris pasidžiaugė tokia gražia švente. Jis atvežė du įrėmintus spalvotus šv. Kazimiero paveikslus. Vieną padovanojo A. Vektoriui, o kitą – Žagarių kaimo gyventojai, choro ,,Kaimynai“ narei, Birutei Roglienei.

Punsko kvarteto giesmininkės šiai šventei paruošė giesmes: ,,Graži Tu kaip saulės šviesybė“, ,,O Marija nekaltoji“. Joms vadovauja vargonininkas Eugenijus Parakevičius.

Punsko kvarteto giesmininkės
Punsko kvarteto giesmininkės, vad. Eugenijus Parakevičius

Paskui pasirodė du chorai iš Lietuvos. Pirmasis buvo jau minėtas Prienų aklųjų ir silpnaregių kolektyvas ,,Puriena“, kuris sugiedojo dvi giesmes: ,,Sancta Maria“ ir ,,Giesmė Lurdo Marijai“.

LASS Prienų raj. vokalinis ansamblis ,,Puriena“, vad. Onutė Matusevičiūtė
LASS Prienų raj. vokalinis ansamblis ,,Puriena“, vad. Onutė Matusevičiūtė

Po jų pasirodė Alytaus šv. Kazimiero parapijos choras, vadovaujamas sesers Emanuelės. Jis sugiedojo šias giesmes: ,,Dangaus Karaliene, liksminkis“ (muzika kun. Benedikto Andriuškos-Andruškos), ,,Tu Išganytoją atnešei mums“ (muzika ir žodžiai kun. Algirdo Toliato).

Alytaus šv. Kazimiero parapijos choras, vad. sesuo Emanuelė
Alytaus šv. Kazimiero parapijos choras, vad. sesuo Emanuelė

Paskutinis pasirodė Punsko parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininko Eugenijaus Parakevičiaus. Tai neprilygstamas, o kartu ir seniausias mūsų krašte pagal giedojimo tradicijas ir meninį lygį kolektyvas. Jis sugiedojo dvi giesmes: ,,Graži Tu kaip saulės šviesybė“ , ,,O Marija nekaltoji“.

Punsko parapijos choras, vad. Eugenijus Parakevičius
Punsko parapijos choras, vad. Eugenijus Parakevičius

Pabaigoje visi chorai prie altoriaus bendrai sugiedojo ,,Ateik šventoji“, o paskui Lietuvos himną. A. Vektorius visiems padėkojo už dalyvavimą šventėje.

Chorų pasirodymai truko apie 1,5 valandos. Kiekvieną chorą prieš pasirodymą pristatė Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos tarybos narė Violeta Andzelytė iš Vidugirių. Po pasirodymo kiekvienam chorui A. Vektorius su Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos tarybos nare Jovita Jančiulyte iš Žagarių chorų vadovams įteikė po puokštę gėlių ir puošnią statulėlę. Renginiui pasibaigus visi dalyviai didelėje palapinėje buvo pavaišinti įvairiais maisto produktais ir nealkoholiniais gėrimais. Apskritai šventė buvo gerai organizuota pirmininko A. Vektoriaus dėka.

Renginį rėmė: Lenkijos vidaus ir administravimo ministerija, Balstogės maršalko įstaiga ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotr.