Vilkino Sausio 13-osios bylą

Kaip rašo ?Lietuvos žinios?, birželio 1 dieną nutarta leisti parlamentarams skelbti verdiktą, kad Generalin? prokurat?ra (GP) vilkino Sausio 13-osios bylą. Po balsavimo Seimo Teis?s ir teis?tvarkos komitete (TTK) galutin? žod? tars Seimo nariai. Seimo TTK pirmininkas Stasys Šedbaras komiteto nariams trečiadien? pristat? pirmines parlamentinio tyrimo išvadas d?l Sausio 13-osios bylos vilkinimo. Jose teigiama, kad GP nesi?m? b?tiniausi? veiksm? aiškinantis 1991-aisiais Lietuvą sukr?tusi? ?vyki? aplinkybes ir neišnaudojo vis? galimybi? patraukti baudžiamojon atsakomyb?n Rusijoje bei Baltarusijoje besislapstančius ?tariamuosius. Nors galutinis išvad? pri?mimas nukeltas ? kitą TTK pos?d?, j? pagrindu nutarta surašyti Seimo nutarimo projektą, kuris bus teikiamas parlamentarams. D?l išvad? projekto dar balsuos TTK ir Seimas. Tuo tarpu GP nesutinka su parlamentinio tyrimo išvadomis ir detalizuoti tyrimą atsisako – esą bet kokia išsamesn? informacija gali pakenkti bylos tyrimo eigai.
Seimo nariams bus si?loma balsuoti d?l parlamentinio tyrimo išvad?, kurias patvirtinus neabejotinai b?t? suduotas sm?gis GP autoritetui. „To, kas buvo, nepakeisime, tačiau atitinkamas institucijos atlikto darbo ?vertinimas parodyt?, kad taip dirbti negalima. Tai bus rimta pamoka ateičiai“, – tyrimo atomazgą atskleid? S. Šedbaras. Pasak jo, GP tokio ?vertinimo nusipeln? d?l vangaus, 20 met? trunkančio bylos tyrimo. 1991 met? sausio 13 d., kai buvusios SSRS kariuomen? ir specialieji daliniai šturmavo Lietuvos radijo ir televizijos pastatą bei Televizijos bokštą ir karine j?ga m?gino nuversti teis?tą Lietuvos valdžią, žuvo 14, nukent?jo daugiau kaip 1 000 beginkli? žmoni?. Sausio 13-osios byloje narpliojami 455 tomai medžiagos, ?tariamaisiais pripažinti 23 asmenys. „Dar vienas kirtis prokuror? autoritetui“.

Parengta pagal ELTĄ