Apdovanojo tyresne už g?lę šypsena

Kokia beb?t? švent? ir kur ji bevykt?, jei per tris dienas neužmiršti, kad ten buvai, vadinasi, vyko didel? švent?, nes jau užsiliko širdyje. Tada ranka pati susiranda popieriaus, jungia kompiuter?, liejasi žodžiai, atsiranda noras išgyventomis šviesiomis akimirkomis pasidalinti su daugybe žmoni?. Arba ? nusivylusiems gyvenimu priminti, jog ir nelabai didingose iškilm?se galima atrasti didel? g?rio …

Apie koncertą ?Laiškai Lietuvai?

?D?koju jums, moterys, kurios esate motinos! J?s priglaud?te savo ?sčiose žmogiškas b?tybes, išgyvendamos unikalią džiaugsmo ir gimdymo skausmo patirt?, kai Dievas šypsosi jums d?l naujagimio vaiko, kuris ateina ? šviesą, jums paveda globoti jo pirmuosius žingsnius, pad?ti jam augti, b?ti jo atspirties tašku, kuriuo jis gali remtis savo tolesn?je gyvenimo kelion?je.? Jono Pauliaus II ?Laiško …

?Migruojantys paukščiai?

Kviečiame dalyvauti penktosiose pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?se dirbtuv?se ?Migruojantys paukščiai?, vyksiančiose Telšiuose. Pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?s dirbtuv?s ?Migruojantys paukščiai? lietuvius k?r?jus, gyvenančius užsienio šalyse, bendrai diskusijai kviečia susitikti jau 5 kartą. Pirmosios tokios k?rybin?s dirbtuv?s ?vyko 2007 metais Vent?s rage. Ketveri? dirbtuvi? metu, kurios vyko vis skirtinguose Lietuvos miestuose, menininkai diskutavo imigracijos, migracijos, tapatyb?s temomis. …

Ansamblis ?Puriena? Seinuose

Balandžio 10 d. Seinijoje lank?si vokalinis ansamblis ?Puriena? iš Prien? su vadove Onute Matuseviči?te. Jis giedojo per šv. Mišias Žagari? ir Sein? bažnyčiose, lank? m?s? krašto istorines vietas. Labai džiaugiam?s nepaprastu susitikimu su neeilini? gabum? likimo nuskriaustais silpnaregiais ir neregiais kilnios širdies žmon?mis. Neapsakomą pakyl?jimą ir g?r? iš j? sklindant? pajutome kiekvienas su jais bendravęs. …

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s pakeis tiek garsaus popiežiaus, tiek istorinio jo pontifikato vertinimo prizmę, nes beatifikacija jo nuveikt? darb? ir veiklos spektrą papildys nauju, iš dalies nežinomu ir tik dabar atskleidžiamu popiežiaus gyvenimo ir …