Apie Konstantiną Savicką

2011 met? birželio 4 dieną Punsko Dariaus ir Gir?no mokyklos bei Kovo 11-osios lic?jaus sporto sal?se vyks Punske gimusio Lietuvos krepšinio pradininko Konstantino Savicko taur?s tarptautinis berniuk? krepšinio turnyras.

***

Konstantinas Savickas gim? 1908 m. spalio 14 d. Punske, lietuvi? valstieči? šeimoje. Nepra?jus metams, Savick? šeima su Konstantinuku iškeliavo anapus Atlanto ir po keli? m?nesi? bastymosi po Amerikos žemę surado užuov?ją lietuvyb?s centre Čikagoje. Čia Konstantinas baig? vidurin?j? mokslą. 1925-29 m. studijavo Northwesten universitete, 1932 m. gavo teisi? dr. laipsn?. Čikagoje prasid?jo profesin? teisininko karjera.

Konstantinas Savickas aktyviai dalyvavo lietuvi? emigracijos veikloje, svajojo aplankyti t?vynę ir jai tarnauti. Proga pasitaik? 1935 metais, kai Kaune vyko I pasaulio lietuvi? kongresas. Kongresui pasibaigus Konstantinas pasiliko Lietuvoje vieneriems metams, dirbo K?no kult?ros r?m? sporto instruktoriumi, treniravo jaunuosius krepšininkus, pats žaid? Lietuvos krepšinio rinktin?je. 1936 metais išleido knygą ?Krepšinis?, iš kurios mok?si ne tik jo bendrai, bet ir kit? kart? krepšininkai. Jis kartu su kitais sporto entuziastais išpopuliarino krepšin? Lietuvoje, pak?l? jo lyg?.

Daugiau apie Konstantiną Savicką