Apie švietimo reformą

Lenkijos reakcija ir Lenk? rinkim? akcijos politik? sukeltas triukšmas d?l stiprinamo lietuvi? kalbos mokymo tautini? mažum? mokyklose nukreip? d?mes? nuo visą Lietuvos švietimo sistemą paliečianči? pokyči?, kuriuos kritikuoja pedagogai. Kokios ?takos mokykl? reforma tur?s švietimui Lietuvoje? Apie tai pasakoja Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius Bronislovas Burgys. „Ydinga ne pati id?ja vidurin? mokymą skirstyti ? tris grandis, bet mechaniškas jos taikymas, kai neleidžiama pradinei mokyklai, progimnazijai ir gimnazijai net likti viename pastate. Pristeigsime etat?, švaistysime l?šas, o juk puikiausiai visoms trims grandims gal?t? vadovauti vienas direktorius. Nesuprantu, kod?l miesteliuose, kuriuose yra vos viena mokykla, reikia ją skaidyti ? tris dalis. Nieko gera mechaniškas atskyrimas neduos ir dideliuose miestuose. Tik sukursime nepatogum? mokiniams, kuriems, baigus pradinę mokyklą, tarkime, Kauno Šanči? rajone, teks važin?ti ? progimnaziją Vilijampol?je. Tod?l sprendimas atskirti mokyklas teisiniu ir teritoriniu poži?riu ir vietoj vienos administracijos steigti tris prasilenkia su sveiku protu.“

 (sb) Parengta pagal ELTĄ