Dėl mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkurso

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą Mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, gauti (toliau vadinama – konkursas).

Kviečiame užsienio šalių lietuvių bendruomenes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijas teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo premijoms gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti pavieniai mokslininkai savo iniciatyva.

Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje, bei lietuvių kilmės asmenys, pateikę krašto lietuvių bendruomenės išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą arba kitus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin. 2002, Nr. 95-4087; 2006, Nr. 46-1645) 26 straipsnio 4 dalyje nurodytus lietuvių kilmę įrodančius dokumentus.

Atsižvelgiant į kandidatų mokslinius pasiekimus konkurso metu numatoma skirti 3 iš galimų 5 premijų:

– Premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

– Premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;

– Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

– Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;

– Premija už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.

Premijos dydis – 13 000 Lt. Informaciją apie konkursą taip pat galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje, adresu http://www.smm.lt/konkursai/kiti.htm .

Pretendentai konkursui turėtų pateikti šiuos dokumentus:

1. Lietuvių bendruomenės/ Lietuvos mokslo ir studijų institucijos siūlymas arba asmens parašytas dalyvauti konkurse;

2. Mokslininko CV bei mokslinės veiklos aprašymas;

3. Mokslininko bendradarbiavimo su Lietuvos mokslininkais, mokslo ir studijų institucijomis ar verslo atstovais aprašymas;

4. Rekomendacijos (neprivaloma).

Paraiškos ir dokumentai priimami iki 2013 m. balandžio 30 d. el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt arba faksu +370 5 2612077, kilus neaiškumų maloniai prašom kreiptis nurodytu adresu.

 

Ministerijos kancleris Dainius Numgaudis

Aušra Gribauskienė, 2191170, el. p. ausra.gribauskiene@smm.lt