Punskiečiai paminėjo Gedulo ir vilties dieną

Birželio 14-ąją punskiečiai paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Vakare Punsko bažnyčioje vyko gedulingos šv. Mišios už tremtinius ir politinius kalinius. Jas atnašavo kunigai Cz. Bagan ir M. Talutis. Pamaldoms pasibaigus prie koplytstulpio priešais bažnyčią minėjimo dalyviai užžiebė žvakutes, giedojo tremtinių dainas.

sb, punskas.pl