Išugdyti ?supervaiką? (1 dalis)

T?v? susirinkimas Punsko lietuvi? kult?ros namuose. Vienos šoki? grup?s vadov? pradeda kalb?tis su šok?j? t?vais. Pradžioje ji nemini organizacini? reikal?, o pasakoja apie vaik? ugdymą m?s? krašte. Prašo t?vus susimąstyti, ar jie savo atžaloms neuždeda per didelio popamokini? užsi?mim? kr?vio. Punsko ir apylinki? visuomen? n?ra didel?, ir vaik? n?ra labai daug, o ?vairi? b?reli?, grupi? ? nemažai. B?na taip, kad tie patys vaikai lanko beveik visus ?manomus popamokinius užsi?mimus ? pradedant muzikos mokykla, šokiais (keliose grup?se), dainavimu, sporto, dramos b?reliais, baigiant (netgi!) karat? treniruote. Vadov? sunerimus ne vien d?l to, kad vaikams sunku suderinti tuos užsi?mimus (jie dažnai vyksta iškart vienas po kito, o kartais ir tuo pačiu metu, d?l to ne kartą dalis vaik? arba nesusp?ja, arba tiesiog neateina ? repeticijas, nes tuo metu yra kokiame nors kitame b?relyje). Ji dar prašo t?vus susimąstyti, ar jie neužkrauna savo vaikams per didelio kr?vio, ar j? atžalos turi laiko pažaisti, susitikti su draugais arba tiesiog ?nieko neveikti?. Ar turi laiko gražiausiam laikotarpiui savo gyvenime ? vaikystei. Kaip galima buvo tik?tis, atsiranda t?v?, kurie prieštarauja tokiai vadov?s nuomonei, ? atseit j? vaikai viską sugeba ir visur susp?ja, ir n?ra joki? problem? su j? laisvalaikiu.

Tas susirinkimas paskatino susimąstyti ir pasvarstyti, kas teisesnis ? min?toji vadov? ar prieštaraujantys t?vai.
Punskas ? mažas miestelis. Nors čia dar n?ra toks ?vairus popamokini? užsi?mim? pasirinkimas kaip didesniam mieste, baigę pamokas vaikai turi iš ko rinktis. Jie gali lankyti muzikos mokyklą (?vairi? instrument? klas?s, choras), šoki? b?relius (?Jotva?, ?Puniukai?, ?Šalcinukas?, vyresniesiems ? ?Jotva?, ?Šalčia?), dramos b?relius, sporto b?relius, vokalinę grupę, karat? treniruotę… Yra t?v?, kurie savo atžalas veža ir ? kitus miestus (Suvalkus, Marijampolę ar dar kur nors), kad gal?t? lavinti plastinius geb?jimus, angl? kalbą ir kt. Be abejo, popamokiniai užsi?mimai yra labai svarb?s, jie lavina ir ugdo m?s? vaikus, skatina savarankiškumą ir drausmingumą, tik ar kartais neperžengiame tam tikros ribos?

Norime b?ti labai geri t?vai ir investuojame ? mažuosius, užrašydami juos lankyti daugel? b?reli?, kad lavint?si, ugdyt? tam tikrus geb?jimus, gal?t? siekti kuo geriausi? rezultat?, išsilavinimo, amato, gal? gale ? geresn?s ateities. Kartais vaiko tikslą suplanuojame dar jam negimus: galvojame, pas kokius specialistus j? užrašysime, kuo jis gros, kaip šoks, kokias kalbas išmoks. Manome, kad visa tai ? tik jo gerovei: bus išmintingas, išsilavinęs, bet ar laimingas? Ar tai tik ne bandymas ?gyvendinti m?s? svajones ir ambicijas pasinaudojant savo vaiku? Mes, t?vai, patys praeityje nor?ję, bet netur?ję sąlyg? ko nors išmokti, ?gyti, bandome ?perkelti? tai savo vaikams. Be to, juk labai malonu ži?r?ti, kaip m?s? vaikai šoka ir dainuoja scenoje ar pasiekia prizines vietas konkursuose, žaidyn?se ir pan. Šiais laikais turime sąlygas ? visur galime užrašyti, nuvesti/nuvežti, sumok?ti. Tačiau vaikui tai kartais b?na didžiausia kančia ir bausm? ? tarkim, groti arba šokti jis labai nem?gsta, bet kadangi mama liepia, neatsisako tai daryti. Šitaip užsi?mimai tampa ne tik nemalon?s, bet dar sukelia vaiko nusivylimą ir pykt?, kur? jis tramdo savyje. Pravartu yra leisti mažiems vaikams pabandyti dalyvauti ?vairiuose b?reliuose, kad jie gal?t? patys pasirinkti, kas jiems labiausiai patinka. Jeigu d?l koki? nors priežasči? užsi?mimai vaikui nemieli ? geriau iš pat pradži? j? atsisakyti. Gerus efektus pasieksime tik tada, jei vaikas lankys užsi?mimus su malonumu, jei jis pats matys, kad jam sekasi.

Kaip nustatyti, kiek popamokini? užsi?mim? gali lankyti, pvz., pagrindin?s mokyklos mokiniai? Svarbiausia ? neperlenkti lazdos. Jeigu dienos grafikas labai ?temptas, vaikas gali b?ti pavargęs, apsn?dęs, neramus, gali dažniau sirgti infekcin?mis ligomis (pervargusio organizmo atsparumas mažesnis). Per didelis darb?, užsi?mim? kr?vis gali kenkti tiek suaugusiems, tiek ir vaikams. Ypač darbai, kurie yra atliekami prisiverčiant, tik skatina stresą ir pasireiškia arba per dideliu jautrumu, arba priešingai ? apatija.

Sakykim, kad yra toki? vaik?, kuriems viskas ?domu, viskuo nori užsiimti. Ar tada toki? aktyvi? vaik? t?vams verta sukti galvą d?l optimalaus popamokini? užsi?mim? kiekio? Aišku, tai individualus pasirinkimas. Visi vaikai skirtingi, turi kitokius reikalavimus, susidom?jimus ir j?g?, reikaling? visa tai apr?pti. Tačiau, psicholog? teigimu, mažam vaikui vidutiniškai pakanka du popamokiniai užsi?mimai per savaitę. Jei versime savo vaiką kiekvieną dieną kur nors papildomai dalyvauti, jis gali greit pervargti ir netur?ti menkiausio noro imtis koki? nors darb?. D?l to psichologai rekomenduoja, kad neverstum?m savo vaik? kokiems nors veiksmams ? tegul jie sprendžia patys. Mes turime juos išklausyti, jiems patarti, su jais diskutuoti, ?vertinti j? pasirinkimus ir sudaryti sąlygas ?gyvendinti siekius.

Kartais yra taip, kad si?sdami vaiką ? popamokinius užsi?mimus, t?vai lyg ?perduoda? savo pareigas mokytojui ar vadovui ? pasir?pinti j? k?dikiu, nes jie patys neturi laiko. Beje, tai neatstos t?v? ir vaik? santyki?, pokalbi?, bendravimo. Nuo to, kiek laiko mes patys skirsime savo vaikams, ateityje priklausys j? pasitik?jimas savim ir savo j?gomis. Susipratusios šeimos vaikai ateityje bus emocionaliai subrendę, savarankiški, drąs?s. O kelintas iš eil?s papildomas užsi?mimas neb?tinai garantuoja s?kmę vaikui tapus suaugusiu žmogum. Mat siekiant tos s?km?s reikalinga ne tik plačiai suprantama inteligencija. Be galo svarbus yra dar sugeb?jimas bendrauti su visuomene (interpersonalin? inteligencija), kur? ?gyjama kaip tik bendraujant su t?vais ir bendraamžiais. Kuo vaikas mažesnis ? tuo daugiau d?mesio tur?t? jam skirti patys t?vai. Mažylis didesnę laiko dal? tur?t? praleisti namuose, o ne kur nors kitur.

Stebint vaikus, pasitvirtina tai, kad papildomi užsi?mimai turi sektis. Patyręs nes?kmę, vaikas praranda motyvaciją. Tod?l reikia steb?ti vaiką, kalb?tis su juo, stengtis kuo daugiau laiko skirti jam pačiam, o ne papildom? užsi?mim? organizavimui. Jei tik ?manoma, dalyvaukime užsi?mimuose kartu su vaiku. B?t? nuostabu, jeigu darželinukai ir patys mažiausi pradinukai gal?t? lankyti tokius popamokinius užsi?mimus, kuriuose aktyviai dalyvaut? ir t?vai. Deja, toki? Punske reta arba visai n?ra.

Punske yra vaik?, kurie labai aktyviai ?sitraukia ? visokeriopą popamokinę veiklą. T?v? manymu, jie visur susp?ja ? ir atlikti užduotą nam? darbą, ir šokti, ir dainuoti, ir vaidinti, ir kompiuteriu pažaisti, pasiži?r?ti televiziją ar išb?gti ? lauką. Galb?t tai ideal?s vaikai, kuriems niekada netr?ksta energijos, sveikatos ir ryžto. Tačiau yra ir toki?, kurie nelanko joki? b?reli?. Ar jie yra blogesni, ar negab?s? Tikrai ne. Galb?t jiems tr?ksta paskatinimo; nieks nesugeba ar nenori j? sudominti kokia nors sritim. O gal paprasčiausiai neturi toki? sąlyg?, kad gal?t? lankyti popietinius užsi?mimus?

Yra sena, gerai žinoma tiesa: visame reikia tur?ti saiką, viską reikia protingai pasverti. Tuo ?tikina mane ir pačios vaikai. Mano pirmaklas? ir darželinuk?, be užsi?mim? mokykloje ir darželyje, mielai lanko šoki? grupę. Sugr?žusios iš užsi?mim?, vos peržengusios nam? slenkst?, pirmiausia puola prie savo m?gstamiausi? žaisl?, žaidim? ir negali atsidžiaugti viena kita. Tik v?liau vyresniajai r?pi pamok? ruoša. Vyresnioji dar lanko vokalinę grupę ? kartais su didesniu entuziazmu, kartais su mažesniu, gal d?l to, kad užsi?mimai vyksta vakare. Tačiau kiekvieną savaitę abi mano dukros (7-met? ir 4-met?) labiausiai džiaugiasi, kai ateina penktadienio vakaras ? tada žinia, kad tikrai jau ? jokias ?mokyklas? nereik?s eiti net dvi dienas.

www.punskas.pl, Božena Bobinien?