Komisijoje aptarta Lenkijos lietuvių padėtis

Lietuvos Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus vadovaujama Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija lapkričio 18 d. Vilniuje susirinko į antrąjį šiais metais darbinį posėdį. Posėdžio darbotvarkėje buvo numatyta aptarti programos „Globali Lietuva“ įgyvendinimo 2012-2014 m. tarpinstitucinį veiklos planą, užsienio lietuvių archyvų tvarkymo, „Pasaulio lietuvio“ leidybos klausimus, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimą, įstatymo dėl balsavimo internetu projekto svarstymo eigą bei pasirengimą 2012-iesiems – Maironio metams – ir Lietuvos kultūros pristatymui užsienyje. Atsižvelgiant į pastaruoju metu blogėjančią lietuvių tautinės mažumos padėtį Lenkijoje, komisijos nariai apsvarstė taip pat aktualiausias Lenkijos lietuvių problemas.

Lietuvos Vyriausybei patvirtinus „Globalios Lietuvos“ programą buvo parengtas tarpinstitucinis veiklos planas 2012-2014 metams. Plane išryškintos pagrindinės priemonės, kurias įvairios valstybės institucijos artimiausiu metu stengsis įgyvendinti. Posėdžio metu atkreiptas dėmesys, kad plane išdėstytos priemonės yra pernelyg bendro pobūdžio, taip pat neaiškus mechanizmas, kaip Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija atliks programos „Globali Lietuva“ įgyvendinimo priežiūrą. PLB (Pasaulio Lietuvių Bendruomenės) atstovai pasiūlė apsvarstyti galimybę visus užsienio lietuvių švietimo klausimus perduoti Švietimo ir mokslo ministerijai, kadangi šiuo metu neformaliuoju švietimu (pvz., sekmadieninės mokyklos) už Lietuvos ribų rūpinasi Užsienio reikalų ministerija, o formaliuoju – Švietimo ir mokslo ministerija.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta įstatymo projektui, kuris leistų rinkimų metu balsuoti interneto pagalba. PLB atstovai siūlė, maksimaliai užtikrinus saugumo reikalavimus, užsienyje gyvenantiems LR piliečiams jau 2012 m. Seimo rinkimuose leisti balsuoti internetu. Pasak jų, toks sprendimas ir taip neturėtų didesnės įtakos Lietuvos politinei sistemai, kadangi visi užsienyje gyvenantys lietuviai priskirti tik vienai rinkimų apygardai, tačiau naujos galimybės labiau juos integruotų ir leistų tobulinti visą rinkimų sistemą. Atkeiptas dėmesys ir į tai, kad Lietuvoje jau labai paplitusi elektroninė bankininkystė, daug duomenų bazių piliečiams prieinamos internete, jau seniai išduodamos asmens tapatybės kortelės, suteikiančios galimybes daugybę reikalų tvarkyti elektroninėje erdvėje. Tačiau posėdyje dalyvaujantis Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovas Z. Vaigauskas informavo, kad atitinkamas įstatymo projektas jau yra pateiktas svarstyti Seimo komisijoms, ir dvi iš jų jau pateikė neigiamas išvadas, todėl jis abejojąs, ar greitu laiku bus suteikta galimybė balsuoti internetu ir toks įstatymas bus priimtas.

Koordinacinės komisijos nariai aptarė taip pat aktualiausias Lenkijos lietuvių problemas. Nagrinėti šį klausimą paskatino vis blogėjanti Lenkijos lietuvių švietimo padėtis bei įvairūs incidentai Seinų ir Punsko savivaldybėse. Lapkričio 16 d. Lenkijos lietuvių bendruomenė kreipėsi į abiejų šalių premjerus, prašydama imtis priemonių šiai padėčiai pagerinti. Lietuvos premjeras Andrius Kubilius posėdžio metu pabrėžė, kad jį neramina esama padėtis ir jis laukia visų pirma Lenkijos premjero atsakymo į lietuvių iškeltus klausimus bei atitinkamų veiksmų, pagerinsiančių jų padėtį. Pasak jo, nereikia pasiduoti įvairioms provokacijoms, bet ramiai, kantriai ir nuosekliai tęsti dialogą. Dalis komisijos narių taip pat pripažino, jog kartais susidaro įspūdis, kad aštrėjančiais pareiškimais galbūt norima išprovokuoti panašią Lietuvos reakciją, tačiau tai neišspręstų problemų, o veikiau jas tik pagilintų.

PLB atstovai pažymėjo, kad dabartinis LR pilietybės įstatymas nėra palankus užsienyje gyvenantiems piliečiams, o jo įgyvendinimas gana komplikuotas. Paragino tęsti konsultacijas dėl jo patobulinimo, kad būtų apsaugoti Lietuvos valstybės interesai ir tuo pačiu nenukentėtų į užsienį išvykę Lietuvos piliečiai. Tuo pačiu pažymėjo, kad kai kurių partijų siūlymai rengti referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo PLB yra nepriimtini.

LR kultūros ministerijos atstovai pristatė pasirengimo 2012 metams, kurie skirti Maironio gyvenimui ir kūrybai, planus. Paragino lietuvių bendruomenes padėti šią programą įgyvendinti savo kraštuose ir taip lietuvių kultūrą pristatyti pasaulyje. Programoje numatyti koncertai, parodos, konkursai moksleiviams, konferencijos ir pan.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisiją sudaro 8 ministrai ir 8 PLB atstovai. Komisijai vadovauja ministras pirmininkas. Komisija teikia pasiūlymus dėl: valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo, valstybės institucijų veiksmų koordinavimo, stiprinant ryšius su užsienio lietuviais, įtraukiant juos į Lietuvos visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, teisės aktų projektų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, parengimo ir priimtų įstatymų įgyvendinimo.

Petras MAKSIMAVIČIUS, „Aušra“ 2011/22