Laikas gyvena nuotraukose (2 d.)

Kiek daug apie senus laikus gali mums papasakoti pageltusios nuotraukos. Jose glūdi istorijos paveldo aruodai, kuriuos reikia puoselėti ir kitoms kartoms perduoti. Senose fotografijose galima pamatyti ano laikmečio žmonių papročius, pajusti praėjusių laikų dvasią, sužinoti žmonių ir šio krašto istoriją. Pabandykime tai padaryti kartu. Būsime dėkingi Jums, mieli Skaitytojai, už pastabas ir komentarus.

Š. m. kovo 10 dieną Punsko licėjaus antrajame aukšte buvo atidaryta senų nuotraukų paroda „Punsko ir Seinų krašto apranga XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje“.

Šiandien pateikiame tris seniausias nuotraukas.

ak-3n

Ona Talaišytė-Petrukevičienė iš Šlynakiemio (portretas). Nufotografuota apie 1870 m. Ona gimė 1847 m., mirė 1929 m., palaidota Punsko kapinėse. Nuotraukos savininkė Alicija Čėplienė iš Punsko. Informaciją pateikė Alicija Čėplienė, užrašė Matas Čėpla.

Ona Talaišytė-Petrukevičienė turėjo penkias dukras. Dukra Ona ištekėjo už Martyno Drūčio iš Navinykų ir pasiliko gyventi tėviškėje. Susilaukė 3 dukrų Emilijos, Onos ir Elenos bei 2 sūnų Jurgio ir Viktoro. Abu jie baigė „Žiburio“ gimnaziją Lazdijuose. Viktoras mokėsi kartu su Jonu Pajauju iš Ožkinių. Jie „Žiburio“ gimnaziją baigė 1927 m. Po studijų Viktoras dirbo agronomu, gyveno Šeduvoje. Apie 1980 m. mirė, ten ir palaidotas. Jurgis 1931 m. baigė „Žiburio“ gimnaziją. Paskui baigęs miškininkystę gyveno Kaune. Mirė tuoj pat po Antrojo pasaulinio karo, palaidotas Kaune.

Dukra Agota ištekėjo už kaimynystėje gyvenusio Pavasario. Jų dukra Viktorija Pavasarytė-Kauzonienė kartu su Antanu Valinčiumi iš Valinčių 1931 m. baigė Lazdijų „Žiburio“ gimnaziją. Vėliau studijavo Kauno universitete lietuvių ir vokiečių kalbas bei pedagogiką. Dirbo vokiečių kalbos mokytoja. Nuo 1945 m. gyveno Lazdijuose, mirė 1982 m. Palaidota Lazdijuose. Agotos antra dukra dar jauna būdama mirė.

Dvi Onos dukros (tik vienos vardas žinomas – Ieva) išvyko į Ameriką pas tėvą, kur jis dirbo kasyklose. Tėvas mirė Amerikoje ir ten palaidotas. Ieva ištekėjo už Joseph Grauzalis ir susilaukė 2 vaikų: Rudolph ir Adele. Kita dukra (vardas nežinomas) ištekėjo į Pšeimą (Przejma, Šipliškių valsčius).

  Informaciją pateikė Alicija Čėplienė, užrašė Alicija Krakauskienė.

  ak-2n

Rožė Kliukinskaitė-Jankauskienė iš Žvikelių (portretas). Nufotografuota apie 1910 m. Rožė gimė apie 1894 m., mirė apie 1922 m., palaidota Smalėnų kapinėse. Nuotraukos savininkė Anelė Milončienė iš Navinykų. Informaciją pateikė Anelė Milončienė, užrašė Alicija Krakauskienė.​

ak-1n

​Punsko bažnyčios tarybos pirmininkas Juozas Tumelis su jaunimu. Tarp jaunimo O. Briliūtė-Leonavičienė, E. Baliūnaitė, dvi seserys Miltakytės (šviesiai apsirengusios). Nuotrauka iš paskutinio XIX a. dešimtmečio.

Nuotrauka ir informacija iš: A. Sitarskienė „Prieškarinis Punskas“.

 (Bus daugiau)

 Alicija Krakauskienė, punskas.pl