Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis

Gruodžio 6 dieną Punsko mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis. Jį pradėjo bei dienotvarkę pristatė LLB tarybos pirmininkas Sigitas Birgelis.

3

Apie Lenkijos lietuvių švietimą kalbėjo Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius, LLB vicepirmininkas Jonas Vydra. Jis akcentavo lietuviškų vaikų darželių svarbą, pristatė viršgimnazinio jaunimo poreikius, kalbėjo apie galimus lietuvių švietimo pokyčius, perėmus valdžią naujai Lenkijos vyriausybei (šešiamečių klausimas, gimnazijų panaikinimas).

 Jonas Vydra
Jonas Vydra

LLB vicepirmininkas Petras Maksimavičius pristatė lietuvių padėtį Suvalkų krašte, kalbėjo apie tarpvalstybinius ekonominius projektus, kurie galėtų pagerinti šio krašto lietuvių padėtį, kadangi ekonominiai ir socialiniai reiškiniai turi įtaką Lenkijos lietuvių gyvenimui, riboja jų teises.

Petras Maksimavičius
Petras Maksimavičius

Aptardamas lietuvių padėtį Seinuose, pabrėžė, kad po paskutinių savivaldybės rinkimų įvyko daug gerų pokyčių, jog naujai išrinkta vietos valdžia pastebi lietuvių problemas ir neretai pati inicijuoja susitikimus su lietuviais.

Petras Maksimavičius nemažai šiltų žodžių skyrė ir LR konsulato Seinuose vadovui Vaclavui Stankevič, kuris domisi šio krašto lietuvių gyvenimu, stengiasi padėti spręsti jų problemas.

Apie Suvalkų krašto lietuvių sielovadą pasisakė LLB vicepirmininkė Janina Macukonienė. Ji papasakojo apie lietuvių susitikimą Seinuose su Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatu Edmundu Putrimu, kalbėjo apie kitais metais vyksiančias Pasaulio  jaunimo dienas Krokuvoje. Pakeliui į Krokuvą apie 100 žmonių iš Lietuvos užsuks į Punsko ir Seinų kraštą.

 Janina Macukonienė
Janina Macukonienė

LLD pirmininkas ir Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas papasakojo apie bendrą tautinių mažumų ir Lenkijos vyriausybės komisiją. Ši komisija vertina Lenkijos mažumų tautinio tapatumo plėtros programas, konsultuoja įstatymų projektus, susijusius su tautinių mažumų gyvenimu, švietimu, kultūra, aptaria tautinių mažumų diskriminavimo reikalus, vertina vaivadų ataskaitas, nagrinėja, kaip yra saugomos tautinių ir kitų mažumų kalbos. Algirdas Vaicekauskas pasakė, kad Lenkijos tautinių mažumų iniciatyva yra rengiama baltoji knyga, kurioje bus surašytos visos neįgyvendintos tautinių mažumų iniciatyvos.

Algirdas Vaicekauskas
Algirdas Vaicekauskas

Apie šiais metais vykusį PLB Seimą, bendrą PLB ir LR Seimo komisiją kalbėjo LLB vicepirmininkė Irena Gasperavičiūtė. Ji pažymėjo, kad PLB labai keičiasi. Šią organizaciją įkūrė Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai iš Lietuvos. Dabar šie žmonės yra arba jau mirę, arba labai garbingo amžiaus. Šiuo metu pasaulyje dominuoja nauji emigrantai. Viena svarbiausių PLB užduočių yra Lietuvos pilietybės išsaugojimas. Irena Gasperavičiūtė paragino Lietuvos nepriklausomybės 100-ąsias metines sutikti svarbiais Lietuvai ir lietuviams darbais. Siūlė įamžinti atminimo lentose mūsų krašto žmones,  prisidėjusius prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, dalyvavusius Lietuvių konferencijoje Vilniuje, kuri išrinko Lietuvos Tarybą.

Irena Gasperavičiūtė
Irena Gasperavičiūtė

LLB statuto pakeitimo projektą pristatė pirmasis LLB valdybos pirmininkas Juozas Sigitas Paransevičius. Po to vyko diskusija.

 Juozas Sigitas Paransevičius
Juozas Sigitas Paransevičius

LLB taryba nusprendė LLB statuto pakeitimo klausimus atidėti kitam LLB tarybos posėdžiui. Išrinko trijų asmenų komisiją, kuri toliau nagrinės statuto pakeitimo reikalus.

punskas.pl

Vienas atsakymas į “Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis”

Komentarai uždrausti.