Licėjaus mokiniai tvarkė kapines

 Spalio 29 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus mokiniai tvarkė naująsias Punsko parapijos katalikų kapines. Jos veikia daugiau nei 100 metų. Kapines įsteigė Punsko klebonas, poetas, aušrininkas ir visuomenininkas Simonas Norkus. Aptvėrė jas akmenų tvora, pastatė gražią mūrinę koplyčią, kurioje jis ir kunigas Žievys yra palaidoti. Šv. Mi­šios šioje kop­ly­čio­je lai­ko­mos kartą per me­tus – Vi­sų šven­tų­jų popietę.

Punsko kapinių plo­tas per 3 ha. Jos su­skir­sty­tos alė­jo­mis į 8 da­lis. Paradiniai var­tai nie­ka­da ne­bu­vo nau­do­ja­mi. Įeinama į ka­pi­nes pro šo­ni­nius var­tus ar­ba pro ma­žuosius var­te­lius.

sb, punskas.pl