Meil? ir viltis atved? ? altori? garbę

Geguž?s 1 d. bus galutinai užbaigta popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos byla. Garbingasis Dievo tarnas bus iškilmingai paskelbtas palaimintuoju. Tačiau bylos paskutinis etapas, kurio metu buvo išnagrin?tas stebuklingas ?vykis, gali kiek klaidinti: Jonas Paulius II bus paskelbtas palaimintuoju ne tod?l, kad jo užtarimu ?vyko moters pagijimas, Bažnyčios oficialiai pripažintas stebuklingu. Tai buvo b?tina ir svarbi bylos išsprendimui sąlyga, tačiau ne vienintel? ir neb?tinai pati svarbiausia bažnytin?s (kanonin?s) bylos eigoje.

Karolio Vojtylos ? Jono Pauliaus II beatifikacijos bylos trukm? ? ne visi šešeri metai ? viršijo visus beatifikacij? rekordus, nors bylos sprendimo eigoje nebuvo daroma joki? išimči?. Byla buvo prad?ta Romoje, o dalis tyrimo vyko Krokuvoje, t. y. miestuose, kuriuose gyveno ir darbavosi kandidatas ? palaimintuosius. Po liudytoj? apklausos ir kit? tyrim? byla buvo perduota Šventajam Sostui, kur ją tęs? Švent?j? skelbimo kongregacija. Po kruopštaus ?vairi? sriči? tyr?j? darbo kongregacija praneš? popiežiui Benediktui XVI, jog Karolio Vojtylos ? Jono Pauliaus II krikščioniškojo gyvenimo doryb?s buvo pripažintos nepaprastomis, t. y. herojiškomis. O ištyrus žinią apie stebuklingą moters pagijimą buvo nustatyta, jog jis ?vyko mokslui nepaaiškinamu b?du ir kad šiam ?vykiui buvo konkretus teologinis pagrindas: prašymai išgydyti ligonę buvo kreipiami b?tent ? Dievo tarną Joną Pauli? II. Tai jo užtarimu buvo išklausytos pamaldži? tikinči?j? maldos.

Beje, bylos baigties nenul?m? nei ?didžiuoju? vadinamo Popiežiaus pontifikato ?taka Bažnyčios istorijai. Istoriniai pontifikato aspektai yra viešai žinomi, nors daugel? jo aspekt? bus galima nuodugniau ištirti tik tolimesn?je ateityje, kai istorikams bus prieinami uždaruose fonduose laikomi pontifikato dokumentai ir kiti liudijimai. Tačiau beatifikacija n?ra popiežiaus veiklos, o viso Karolio Vojtylos gyvenimo, nuo vaikyst?s iki mirties, ?skaitant popiežiavimą, šventumo ?vertinimas.

Beatifikacijos bylos baigt? nul?m? kandidato ? palaimintuosius ? Karolio Vojtylos ? Jono Pauliaus II ? tik?jimo, vilties ir meil?s doryb?s, – pareišk? neseniai skaitytoje paskaitoje kardinolas Angelo Amato. Anot kardinolo, Švent?j? skelbimo kongregacijos prefekto, visas Karolio Vojtylos gyvenimas buvo ?prisisunkęs? ši? dorybi?. B?tent jos atv?r? Garbingajam Dievo tarnui kelią ? šventumą.

Šią mint? kitais žodžiais išsak? Popiežiaus vyskupijos vikaras kardinolas Agostino Vallini, šią savaitę pristatydamas beatifikacijos programą. Jis pažym?jo, kad kas yra šventas, yra šventas tod?l, kad gyvena Dieve, kad Dieve yra nuo pat Krikšto. Kardinolas Vallini suk?l? šiokią tokią sensaciją pranešdamas, kad per beatifikacijos iškilmes kreipsis ? popieži? Benediktą XVI su prašymu pripažinti palaimintajam Jonui Pauliui II visuotin? kultą, t. y. tok?, kuris paprastai pripaž?stamas tik kanonizuotiems šventiesiems.

Anot Popiežiaus vyskupijos vikaro, Jonas Pauliaus II iš esm?s jau dabar yra šventasis, nors šventumo kultas gal?s b?ti patvirtintas v?liau. Bažnyčia palaimintiesiems pripaž?sta vietin? kultą, kuris gali b?ti praktikuojamas bet kur, tačiau privalomas tik tose vietose ar bendruomen?se, kurios yra susijusios su palaimintojo gyvenimu. Palaimint?j? kultas tampa visuotiniu ir švęstinu visoje Bažnyčioje tik po kanonizacijos. Ar Jonui Pauliui II bus padaryta išimtis, paaišk?s geguž?s 1 d. per jo beatifikacijos apeigas.

Vatikano radijas (sk)