Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alov?s Švč. Trejyb?s bažnyčioje. Rasos Staneviči?t?s nuotr.
Geguž?s 29 d. min?jome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktin?s Geležinio Vilko grup?s partizan? Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g. 1928) ir Alfonso Grabavičiaus-Š?kio (g. 1927) bei Dainavos apygardos Merkio rinktin?s III bataliono partizano Antano Radžiaus-Šturmo (g. 1923) ž?t?.
Renginio dalyviai rinkosi Alov?je (Alytaus r.). Švč. Trejyb?s bažnyčioje parapijos klebonas kun. Stanislovas Stankevičius ir DK Birut?s MPB kapelionato kapelionas mjr. Saulius Kasmauskas aukojo šv. Mišias už Rakatansk? kaime (Daug? valsč.) žuvusius partizanus ir apylink?s gyventojus. Per pamokslą kunigas kalb?jo, kad daugelis nukent?jo nuo karo ir pokario audr?, tačiau partizanai savo pareigą ? tarnauti Dievui ir T?vynei ? atliko iki galo. O m?s? pareiga: juos pagerbti, pasimelsti ir nulenkti galvas prieš tuos jaunus vyrus, kurie kovojo ir žuvo už id?ją.
Žuvusi?j? už laisvę pagerbimo vietoje. Rasos Staneviči?t?s nuotr.
Po pamald? vykome ? partizan? ž?ties vietą Rakatansk? miške (prie Rakatansk? k., Daug? sen.), kur buvo šventinamas paminklinis atminimo ženklas. Dalyvavo Alytaus apskr. A. Juozapavičiaus šauli? rinktin?s Alytaus 2-osios kuopos šauliai ir mokytojos Onut?s Grybauskien?s vadovaujami jaunieji šauliai iš Makni?n? pagrindin?s mokyklos (direktor? Elena Ramanauskien?), LLKS Dainavos apygardos partizanas Juozas Laukevičius, Laisv?s kov? dalyviai, Sausio 13-osios brolijos atstovai bei kiti svečiai.
Uždegtos atminimo žvakut?s prie kuklaus paminklo, minute tylos pagerbtas žuvusi? partizan? atminimas, renginio dalyviai sugiedojo himną. Paminklin? atminimo ženklą pašventino kapelionas mjr. Saulius Kasmauskas.
Šio renginio organizatorius, Laisv?s kov? dalyvis Vytautas Mačionis, apžvelg? partizanini? kov?, kurios siekia 1940 m., eigą. Geležinio Vilko grupei (t?v?nijai) vadovavo vienas žymiausi? partizan? vad? Vaclovas Voveris-Žaibas. Ne visi partizanai žuvo atvirose kautyn?se. Dauguma, išdavus j? slaptavietes, gyvyb?s neteko bunkeriuose.
Paminklinis atminimo ženklas pastatytas šalia buvusio, 1948 m. geguž?s 31 d. sunaikinto, bunkerio, kuriame žuvo skyriaus vadas B. Stankevičius-Sakalas, o partizanas A. Grabavičius-Š?kis (abu iš Sapiegiški? k., partizanai nuo 1947 06 09) suimtas sunkiai sužeistas, bet po savait?s mir? Vilniuje (sp?jama, kad mir? Karo ligonin?je). Taip pat suimtas sužeistas Kazimieraičio rinktin?s Vanago grup?s partizanas Petras Mikalonis-Lubinas (g. 1924 Ryliški? k., partizanas nuo 1945 m.), kuris buvo nuteistas, kal?jo lageryje Irkutsko srityje ir sušaudytas 1953 m. geguž?s 8 dieną.
Laisv?s kov? dalyvis Vytautas Mačionis (kair?je) ir Malvydas Mačionis. G. Lučinsko nuotr.
Sausio 13-osios brolijos narys Alfonsas Vitkauskas pad?kojo už puikiai suorganizuotą rengin?, kurio dalyviai nepab?go pavasariško lietaus, bet tur?jo gerą progą patirti tokias gamtos sąlygas (lietus, dr?gm?, uodai), kuriomis partizanai gyveno nuolat, o mokytoja Onut? Grybauskien? d?kojo už gyvosios istorijos pamoką jauniesiems šauliams ? moksleiviams.
Gintaras Lučinskas