Partinės kelionės gali įstrigti

Par­ti­nių, ideo­lo­gi­nių, re­li­gi­nių, tau­ti­nių mo­ty­vų ge­na­mi Sei­mo na­riai už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus sėk­min­gai ke­liau­ja po vi­sus že­my­nus. Iš šių me­tų par­la­men­ta­rų ko­man­di­ruo­tėms skir­tų 1,4 mln. li­tų jau iš­leis­ta apie 86 proc. lė­šų.

Li­ku­sius pus­tre­čio mė­ne­sio iki me­tų pa­bai­gos Sei­mo na­riai bus pri­vers­ti ma­žiau ke­liau­ti. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ki­še­nė­je ko­man­di­ruo­tėms be­li­ko apie 200 tūkst. li­tų. Grei­čiau­siai teks at­si­sa­ky­ti iš­vy­kų į už­sie­ny­je vyks­tan­čius par­ti­nius ren­gi­nius, o to­kios ke­lio­nės nuo šios ka­den­ci­jos pra­džios yra dos­niai fi­nan­suo­ja­mos iš vals­ty­bės pi­ni­gi­nės. Nau­jo­ji Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė penk­ta­die­nį Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pa­pra­šė pa­teik­ti duo­me­nis apie pa­sta­rų­jų me­tų po­li­ti­kų ke­lio­nes į už­sie­nio vals­ty­bė­se vy­ku­sius par­ti­nius ren­gi­nius. Kaip ma­ty­ti iš Sei­mo val­dy­bos pro­to­ko­lų, šie­met to­kiuo­se su­si­ti­ki­muo­se da­ly­va­vo ir val­dan­čių­jų, ir opo­zi­ci­nių par­ti­jų frak­ci­jų at­sto­vai.

Seimas

„Mo­ti­ni­nių“ par­ti­jų trauka

Po dvie­jų sa­vai­čių la­ga­mi­ną ke­lio­nei į Bel­gi­ją krau­sis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas, frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas ir opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius. Šie­met tre­čią kar­tą jis da­ly­vaus „mo­ti­ni­nės“ kon­ser­va­to­rių or­ga­ni­za­ci­jos – Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos va­do­vų su­si­ti­ki­me. Nuo kon­ser­va­to­rių ne­at­si­lie­ka ir li­be­ra­lai. Ge­gu­žę du Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riai – Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius Kroa­ti­jo­je, Pu­lo­je, da­ly­va­vo Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je. Apie XXI am­žiaus li­be­ra­liz­mo ga­lias G.Ste­po­na­vi­čius dis­ku­ta­vo Ha­go­je vy­ku­sia­me se­mi­na­re. Eu­ro­pos so­cia­lis­tų par­ti­jos kong­re­se Bul­ga­ri­jos sos­ti­nė­je So­fi­jo­je bir­že­lį da­ly­va­vo vie­na So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos ly­de­rių, bu­vu­si ūkio mi­nis­trė Bi­ru­tė Vė­sai­tė.

Tarp­tau­ti­nio res­pub­li­ko­nų ins­ti­tu­to ren­gi­nys kon­ser­va­to­rių Man­tą Ado­mė­ną nu­vi­lio­jo net į Pie­tų Su­da­ną. Dar du jau­nie­ji par­la­men­ta­rai kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė ir so­cial­de­mo­kra­tas Do­mas Pe­tru­lis da­ly­va­vo Tu­ni­so po­li­ti­kos mo­kyk­los ren­gia­muo­se mo­ky­muo­se. Šio­je Šiau­rės Af­ri­kos ša­ly­je su jau­nai­siais ara­bų ly­de­riais prieš ke­lis mė­ne­sius taip pat dis­ku­ta­vo ir pra­ėju­sią sa­vai­tę iš Sei­mo pir­mo­jo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­to pa­si­trau­kęs „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys.

Dė­me­sys Lenkijai

Sei­mo na­rių ke­lio­nių marš­ru­tus, fi­nan­suo­ja­mus iš vals­ty­bės kap­še­lio, taip pat ska­ti­no tau­ti­niai ir re­li­gi­niai in­te­re­sai. Su Len­ki­ja su­si­ję rei­ka­lai nuo­lat bu­vo Sei­mo vi­ce­pi­mi­nin­ko Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos na­rio Ja­ros­la­vo Nar­ke­vi­čiaus dė­me­sio cen­tre. Pa­va­sa­rį už At­lan­to jis da­ly­va­vo Len­ki­jos ir JAV vers­lo se­mi­na­re. Kiek vė­liau drau­ge su frak­ci­jos ko­le­ga Ju­ze­fu Kvet­kovs­kiu vy­ko į Len­ki­jos mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mą. Rugp­jū­čio mė­ne­sį Kel­cuo­se J.Nar­ke­vi­čius sir­go už pa­sau­lio len­kų va­sa­ros žai­dy­nių da­ly­vius, o rug­sė­jį Var­šu­vo­je, Lom­žo­je ir Šče­ci­ne su­si­ti­ki­nė­jo su vie­tos po­li­ti­kais.

Kaip ir kas­met, pro­gos ap­lan­ky­ti Ro­mą už val­diš­kus pi­ni­gus ne­pra­lei­do kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Da­gys. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je jis tra­di­ciš­kai da­ly­va­vo Baž­ny­čios glo­bo­ja­ma­me ren­gi­ny­je – Tarp­tau­ti­nio ka­ta­li­kų įsta­ty­mų lei­dė­jų tink­lo ren­gia­mo­se dis­ku­si­jo­se (be­lie­ka ap­gai­les­tau­ti, kad itin ne­sėk­min­gai į šį ren­gi­nį ke­lia­vo kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis).

Pa­ki­to tvar­ka

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės, ku­ruo­jan­čios ko­man­di­ruo­čių klau­si­mus, kon­ser­va­to­rės Ire­nos De­gu­tie­nės, šios ka­den­ci­jos Sei­mo val­dy­ba lai­ko­si nuo­sta­tos fi­nan­suo­ti par­la­men­ta­rų ke­lio­nes į už­sie­ny­je vyks­tan­čius par­ti­nius ren­gi­nius. „Kai aš bu­vau Sei­mo pir­mi­nin­kė, į jo­kius par­ti­nius ren­gi­nius už Sei­mo pi­ni­gus ne­leis­da­vo­me. Kiek­vie­na par­ti­ja mo­kė­da­vo iš sa­vo ki­še­nės“, – LŽ sa­kė I.De­gu­tie­nė. Sa­vo nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu po­li­ti­kė tei­gė ne­pa­kei­tu­si ir da­bar. „Par­ti­jos gau­na pa­kan­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to, to­dėl po­rą tūks­tan­čių li­tų sa­vo va­do­vo ko­man­di­ruo­tei į Briu­se­lį ar ki­tur ti­krai ga­li ras­ti“, – įsi­ti­ki­nu­si pra­ėju­sią ka­den­ci­ją Sei­mui va­do­va­vu­si par­la­men­ta­rė. Po­li­ti­kė pa­sa­ko­jo, kad Sei­mo val­dy­ba su­lau­kia siū­ly­mų lė­šas par­ti­nėms ke­lio­nėms Sei­mo biu­dže­te įra­šy­ti at­ski­ra ei­lu­te, taip pat skir­ti frak­ci­joms pi­ni­gų, ku­riuos šios ga­lė­tų pa­nau­do­ti par­ti­nėms ko­man­di­ruo­tėms. Pa­sta­ra­jai idė­jai sa­kė pri­ta­rian­ti ir I.De­gu­tie­nė. „Par­ti­nę iš­vy­ką fi­nan­suo­tų frak­ci­ja, vis­kas bū­tų aiš­kiau ir skaid­riau“, – pa­žy­mė­jo po­li­ti­kė.

Li­mi­tas spar­čiai senka

De­gu­tie­nės tei­gi­mu, iki šiol iš­leis­ta maž­daug 86 proc. vi­sų Sei­mo na­rių ko­man­di­ruo­tėms šiems me­tams skir­tų lė­šų. 2013 me­tams par­la­men­ta­rų ke­lio­nėms bu­vo at­sei­kė­ta 1,4 mln. li­tų. Iš jų 250 tūkst. li­tų skir­ta ko­man­di­ruo­tėms, su­si­ju­sioms su Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mu Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai. Sei­mo ko­mi­te­tų ko­man­di­ruo­čių li­mi­tas – be­maž 770 tūkst. li­tų, įvai­rių par­la­men­to de­le­ga­ci­jų – 550 tūkst. li­tų. Sei­mo va­do­vy­bei „pra­va­ži­nė­ti“ leis­ta apie 200 tūkst. li­tų. Dar 145 tūkst. li­tų skir­ti ne­nu­ma­ty­toms Sei­mo na­rių ko­man­di­ruo­tėms. Kaip pa­tiks­li­no Sei­mo kanc­le­ris Jo­nas Mi­le­rius, spa­lio pra­džio­je bu­vo iš­leis­ta 68 proc. šios su­mos. Pa­sak jo, par­la­men­to va­do­vų fon­de iki me­tų pa­bai­gos ke­lio­nėms be­li­ko vos 16 tūkst. li­tų. Be­veik vi­sus ko­man­di­ruo­čių pi­ni­gus jau iš­lei­do Eu­ro­pos, Už­sie­nio rei­ka­lų, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tai. Ma­žiau­siai va­ži­nė­jo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių (li­ko 54 proc. lė­šų) bei Kai­mo rei­ka­lų (64 proc.) ko­mi­te­tai.

Raimonda RAMELIENĖ, lžinios.lt

lzLogo