Partizan? palaik? paieškos

2011 m. pavasar? ši? eiluči? autorius Lietuvos ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotoj? surašytą ir pasirašytą aktą apie 4-i? žuvusi? Dainavos apygardos štabo pareig?n?, tarp j? ir vado D. J?čio-Ąžuolio, palaik? užkasimo (pasl?pimo) vietą.

Alytaus šauliai padeda archeologams

1947 m. rugpj?čio 11 d. štabo bunker? Punios šile apsupo MGB-istai. Sunaikinta Dainavos apygardos vadaviet?, žuvo apygardos vadas kpt. D. J?čys-Ąžuolis ir štabo nariai: V. Kavaliauskas-Juodvarnis, M. Petrauskas-Aras ir J. Pilinskas-Kr?mas, suimti V. Juozaitis-Vyturys, A. Macevičius-Linas, J. Puškorius-Girinis ir Vaidoto grup?s vadas J. Petraška-Patrimpas, Lapaitis. Tęsiant akciją, Strielči? k. sl?ptuv?je žuvo PK Margio grup?s vadas V. Subačius-Klevas, štabo viršininkas J. Jusas-Pakštas ir skyriaus vadas J. Šarkus-Vaitkus. Sunkiai sužeistas D. J?čys-Ąžuolis, sunaikinęs štabo dokumentus, nusišov?. Palaikai niekinti MGB Alytaus skyriaus kieme, o rugpj?čio 14 d. užkasti Alytaus pakraštyje.

Birželio 22 d. MGB dokumente aprašytoje vietoje prad?ti vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Juos atliko Lietuvos Nacionalinio muziejaus archeologas Gediminas Petrauskas ir Vilniaus universiteto istorikai-archeologai bei LGGRTC Speciali?j? tyrim? skyriaus ir Genocido auk? muziejaus darbuotojai (vad. Rytas Narvydas). Ši? tyrim? vadov? ? archeolog? Livija Ivanovait?. Alytaus apskr. A. Juozapavičiaus šauli? rinktin?s 10 šauli? pad?jo tyrin?tojams atlikti kasin?jimo darbus. Taip pat buvo atvykęs ir ?žymiojo partizan? vado an?kas, tautodailininkas Gediminas J?čys, kuris jau planuoja, kaip reik?s ?amžinti žuvusi? partizan? atminimą.

Užduotis visiems aiški: tik?tinose vietose iškasti 5 šurfus (bandomuosius plotus). Pasisekus aptikti palaikus ? lokalizuoti palaik? užkasimo vietą ir atidengti perkasą tiek, kiek reik?t?.

Deja, šios dienos paieškos nebuvo apvainikuotos s?kme. Tod?l bus renkama papildoma istorin?-archyvin? medžiaga, ieškomi liudininkai, o archeologiniai tyrimai atliekami liepos m?nes?.

Gintaras Lučinskas

Alytus