Sausio 13-oji Punske

Kas mes b?tume šiandien, kaip dabar atrodyt? m?s? pasaulis, jei lemtingą 1991-?j? Sausio 13-ąją neb?tume apgynę savo laisv?s? Nuo ši? ?vyki? prab?go 20 met?. Užaugo ir subrendo nauja, an? dien? neišgyvenusi karta. Šiais metais Laisv?s gyn?j? pagerbti rinkom?s ? Punsko bažnyčią, kur šventąsias Mišias atnašavo kunigas Egidijus Kazlauskas.

Už žuvusius prie televizijos bokšto buvo sugiedotas Viešpaties angelas.

V?liau vyko menin? programa, kurioje dalyvavo Punsko lietuvi? kult?ros nam? skaitovai, koncertavo Kovo 11-osios lic?jaus choras ?Pašešupiai?.

Algirdo Patacko mintys

1. Kas mes b?tume be Sausio 13-osios? Beveid? minia, klajojanti supermarket? dykviet?m, išpl?stais vyzdžiais, reginčiais vien savojo ego sukurtus miražus…

2. Kas mes b?tume be j?, beveik bevardži? kraujo lašo, pakrikštijusio m?s? sielas amžinam buvimui ? prieš mane ir po manęs.

3. Kas mes b?tume be kalt?s jausmo prieš juos, išpirkusius m?s? dabartin? buvimą ? skolon, j? gyvyb?s ir aukos sąskaita. Kalt?s jausmo ? kad ne tu j? vietoje, kad tebesi, kad tuščiai b?ga tavo dienos, už kurias sumok?jo jie.

4. Kas mes b?tume be j? v?li? nešamos v?liavos ? gelton?s, žalios gyvyb?s ir raudono kraujo spalv?? Be šitos iš istorijos gl?dum? išnyrančios ir miglotos ateities ?kuose ištirpstančios v?li? procesijos ? kas mes b?tume?

www.punskas.pl (sb)