Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui

Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui

į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą

(Vilnius, 2016 m. gegužės 6–8 d.)

 Popiezius

2016 m. balandžio 9 d. paskelbta, kad Valstybės sekretorius Jo Eminencija kardinolas Pietro Parolin paskirtas Popiežiškuoju legatu Lietuvos Nacionaliniame Gailestingumo kongrese, vyksiančiame gegužės 6–8 d. Vilniuje.

Jo Eminenciją Popiežiškąjį legatą lydės misija, kurios sudėtyje – šie dvasininkai:

Mons. Kęstutis Latoža, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas ir Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, šventovės rektorius;

Kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius.

Skelbiame Šventojo Tėvo Laišką Jo Eminencijai kardinolui Pietro Parolin:

 

Šventojo Tėvo Laiškas

 

Garbingajam Mūsų Broliui,

Valstybės Sekretoriui,

Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolui PIETRO PAROLIN

Dievas yra atlaidus, gailestingas ir nepalieka nė vieno, kuris juo viliasi. Jis kaip maloningas Tėvas priima kiekvieną vaiką, grįžusį į atgailos kelią. Reikia, kad ir tikintieji savo ruožtu būtų gailestingi, atlaidūs ir padėtų tiems, kurie patiria sunkumų ir kenčia nuo bet kokio skurdo.

Mums yra žinoma apie neabejotinai pagirtiną sumanymą, kad šių metų gegužės 6-8 dienomis Vilniuje bus švenčiamas Lietuvos Nacionalinis gailestingumo kongresas. Tikrai teisinga, kad toks sumanymas yra įgyvendinamas, nes būtent Vilniuje įstabi šventoji sesuo Faustina pasirūpino, kad būtų nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Ten dar yra verta būti garsinama šventovė, skirta Gailestingumo Motinai.

Ir Mes trokštame, kad šie maldingumo liudijimai taptų drąsesni ir stiprėtų tikėjimas, idant nūdienos žmonės plačiau ir geriau naudotųsi Išganytojo teikiama dvasine gerove ir iš šio trykštančio Atpirkėjo šaltinio gausiau pasisemtų malonės.

Tad siekdami, kad ši šventė būtų švenčiama iškilmingiau ir patrauktų didesnį dėmesį, garbingajam broliui Gintarui Grušui, Vilniaus arkivyskupui, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui, deramai ir pagrįstai prašant, Savo mintis nukreipėme į tave, Mūsų Garbingasis Broli, su kuriuo dažnai dalinamės Savo sumanymais ir kuris atrodai esąs labai tinkamas imtis šios tarnystės ir puikiai ją atlikti. Todėl reikšdami tau brolišką palankumą, skiriame tave Savo Legatu Lietuvos Nacionaliniam gailestingumo kongresui, kuris bus švenčiamas gegužės 6-8 dienomis Vilniuje.

Galiausiai pasirūpinsi perduoti Mūsų žodžius ir paraginimą, kad per šį Gailestingumo Jubiliejų visi būtų įkvėpti pamaldumui, žmogiškam jautrumui, širdies kilnumui. Todėl visiems dalyviams bei tenykščiams tikintiesiems išreikši Mūsų gerą valią ir kartu paraginimą atrasti gailestingą Išganytoją ir šauktis dangiškosios Motinos, idant patirtų malonių iš aukštybių. Tau pirmiausiai iš broliškos širdies suteikiame apaštalinį palaiminimą ir norime, kad Mūsų vardu ir valia perduotum jį visiems kongreso dalyviams. Tebūna šis palaiminimas širdžių atsinaujinimo ženklas ir būsimų dangaus malonių liudijimas. Drauge visų prašome melstis už Mums patikėtos Šv. Petro tarnystės vaisingą atlikimą.  

Vatikano rūmai, 2016 metų balandžio 19 d., Gailestingumo Jubiliejus, ketvirtieji Mūsų pontifikato metai

PRANCIŠKUS