Gailestingojo J?zaus paveikslas Seinuose

2011 metus Lietuvos vyskupai paskelb? Dievo gailestingumo metais. 2011 m. sausio 15 d., šeštadien?, po vakaro Miši?, Vilniaus arkikatedroje kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino Gailestingojo J?zaus paveikslo kopijas. Sekmadien?, lydint Vilniaus dekanato kunigams ir ?vairi? parapij? jaunimo grupel?ms, jos iškeliavo ? Lietuvos vyskupij? katedras. Paveikslo kopija ?teikta ir užsienio lietuvi? sielovados vadovui prel. Edmundui Putrimui. Prad?jusi savo kelionę Airijoje ir Anglijoje, v?liau ji keliavo ? Kanadą, JAV ir kitas šalis.

 Balandžio 3 d. Sein? tikintieji (lietuviai ir lenkai) iš?jo pasitikti paveikslo prie šventoriaus vart?. ?teikdamas paveikslą Sein? klebonui Z. Bzdakui ir vikarui kun. Bernardui Augaičiui, prelatas kun. E. Putrimas link?jo, kad šie metai Sein? parapijai b?t? kupini gailestingumo. Bazilikoje paveikslas pastatytas šalia altoriaus. Svečias trumpai pristat? jo nutapymo istoriją (paveikslas nutapytas pagal šv. Faustinos pasakojimą), paaiškino simboliką. Šv. Mišios prad?tos Dievo Gailestingumo litanija.

 Seinuose šv. Mišias aukojo prel. E. Putrimas ir Sein? vikaras B. Augaitis. Sakydamas pamokslą Lietuvos Vyskup? Konferencijos delegatas užsienio lietuvi? katalik? sielovadai prel. (msgr.) Edmundas J. Putrimas Kristaus krikštą siejo su dieviškuoju gailestingumu. ?Dievas ne tik prisi?m? žmogaus k?ną. J?zus Kristus, kaip gailestingumo neš?jas, didžiausią gailestingumą parod? ant kryžiaus?? Dievo gailestingumas pasireiškia tuo, kad nepalieka m?s? nuod?ming?, bet ateina pasigail?ti. Gailestingumas tai galimyb?, suteikiama paklydusiam žmogui. Gailestingumą galime priimti tik pripažindami savo klaidas. ?Per š? paveikslą Dievas perduoda žinią: Dievo gailestingumą b?tina atpažinti, j? priimti ir švęsti, ? pabr?ž? svečias. ? Gailestingumas yra m?s? laik? ženklas?.

 ?Per parapijas keliausiantis paveikslas bus ženklas, kad Dievas nori atleisti visiems. Verta ištarti ir dažnai kartoti žodžius, kuriuos J?zus padiktavo šv. Faustinai ir kurie užrašyti paveikslo apačioje: ?J?zau, pasitikiu tavimi?.

 Gailestingojo J?zaus paveikslas Sein? bazilikoje buvo 5 dienas, iki ketvirtadienio. V?liau su prelatu keliaus ? Sibirą.

 Gailestingojo J?zaus paveikslas dažnai vadinamas tiesiog Dievo Gailestingumo paveikslu. Pagal mistik?s sesers iš Palestinos Marijos Faustinos Kovalskos patirtus reg?jimus ir jai nuolat priži?rint 1934 m. j? nutap? dailininkas Eugenijus Kazimirovskis. Pirmą kartą šis paveikslas viešai pagerbtas 1935 m. Vilniaus Aušros vart? koplyčioje, Velyk? penktadienio, šeštadienio bei Atvelykio sekmadienio tridieniu užbaigiant Jubiliejinius pasaulio atpirkimo metus. Tridienio pamaldose dalyvavusi ses. Faustina savo dienoraštyje raš? mačiusi, kaip Išganytojo ranka paveiksle jud?jusi, kryžiaus ženklu laimindama susirinkusiuosius. Pats paveikslas atrodęs lyg gyvas, iš jo trykštantys spinduliai skverb?si ? žmoni? širdis ir sklidę tolyn…

 Pirmąj? gailestingojo Išganytojo apsireiškimą šv. Faustina patyr? 1931 m. va-sario 22 d. Plocke, v?liau ? keletą kart? Vilniuje. Čia ji atvyko Dievo Motinos Gailestingumo seser? vienuolyno vyresnyb?s nurodymu po 1933 m. duot? amžin?j? ?žad? ir gyveno iki 1936-?j?. (Anksčiau Vilniuje keletą m?nesi? praleido dar 1929 m.; namas Grybo g. 29A, kuriame buvo ?sik?rusios seserys, teb?ra išlikęs ir šiuo metu restauruojamas.)

J?zus apsireišk? taip, kaip pagal ses. Faustinos pasakojimus nutapytas dailininko Kazimirovskio paveiksle. Sujuosta balta tunika vilk?s Išganytojas pak?lęs dešinę ranką laimina žmones, žem?s keleivius, lyg tardamas: ?Ramyb? jums?. Paveiksle kraujo ir vandens spinduliai (balzganas simbolizuoja sielą apvalant? vanden?, raudonas ? kraują, sielos gyvybę), trykštantys iš pervertos J?zaus Širdies (paveiksle ją pridengia šviesos pluoštai), žaizdos ant deln? ir p?d? primena Didžiojo penktadienio ?vykius. Taigi Dievo Gailestingumo paveikslas susieja du evangelinius ?vykius, kurie ypač akivaizdžiai liudija gailestingąją Dievo meilę žmogui.

Dievo gailestingumas visiškai apsireiškęs Velyk? sl?pinyje. Pats J?zus ses. Faustinai primin?, kad Jo gailestingumas žmogui kelia savus reikalavimus ? be veiklios artimo meil?s nedaug tepad?s net pats stipriausias tik?jimas.

 Kiekvieną, ?einant? ar iškeliaujant? pro vienintelius išlikusius senovinius Vilniaus gynybin?s sienos vartus, ilgainiui prad?tus vadinti Aušros vartais, iš malon?mis gars?jančio paveikslo, prie kurio nuo seno traukia maldininkai iš Vakar? ir Ryt?, palydi Gailestingoji Dievo ir Lietuvos Motina Marija.

 Pasinaudota žiniomis iš http://www.gailestingumas.lt/lt/gailestingojo-jezaus-paveikslas/

 www.punskas.pl, E. Pakutkien?