Jono Pauliaus II beatifikacijos diena

Garbingojo popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija ?vyks Romoje sekmadien?, geguž?s 1 dieną. Pasak Švent?j? skelbimo kongregacijos prefekto emerito kardinolo Jose Saraiva Martins, beatifikacijai parinkta data yra nepaprastai reikšminga. Kardinolas Saraiva prisimin?, kad Jonas Paulius II buvo didis Marijos gerb?jas, ypač pamaldus jis buvo Fatimos Dievo Motinai.

Beatifikacijai parinkta data yra labai prasminga ne vien tod?l, kad sutampa su Dievo Gailestingumo sekmadieniu, kur? pats Jonas Paulius II ?steig?, bet ir su geguž?s, kuri yra Marijos m?nuo, pradžia.

Geguž?s m?nuo taip pat yra Fatimos m?nuo, nes Marijos apsireiškimai trims portugalams vaikams 1917 metais prasid?jo geguž?s 13 dieną, pažym?jo portugalas kardinolas. Jis primin?, jog pats popiežius Jonas Paulius II yra sakęs, kad j? iš mirties 1981 metais išgelb?jo Fatimos Madona, nukreipdama ? j? šautos kulkos trajektoriją. Kulka popieži? sunkiai sužeid?, tačiau gyvybiniai organai nebuvo užgauti ir jis gal?jo pasveikti, prisimin? kardinolas Saraiva.

Jonas Paulius II buvo ypatingai prisirišęs prie pamaldumo Dievo Motinai Marijai. Kai 38 met? kun. Karolis Vojtyla 1958 metais buvo paskirtas ? Krokuvą vyskupu augziliaru, jis, kaip visi katalik? vyskupai, tur?jo išsirinkti vyskupišką š?k? ir herbą.

Karolis Vojtyla savo vyskupystę dedikavo b?tent Dievo Motinai Marijai. Jis savo š?kiu pasirinko meil?s ir ištikimyb?s Šv. Marijai išpažinimą lotyniškai ?Totus tuus? (Visas tavo), o herbui parinko ryškius marijinius simbolius: herbo skydą nuspalvino m?lyna, tradicine Mergel?s Marijos, spalva, o ? skydą ?k?l? du auksinius ženklus: Kryži? ir Marijos monogramą, t. y. raidę ?M?, kurią ?raš? po skyde dominuojančiu Kryžiumi.

Tą pat? vyskupišką š?k? Karolis Vojtyla pasiliko, kai tapo Krokuvos arkivyskupu ir kai Romoje buvo paskirtas kardinolu. Tas pats herbas tapo ir jo popiežiškuoju herbu, kai 1978 metais jis buvo išrinktas popiežiumi ir pasivadino Jono Pauliaus vardu. Pačioje pirmojoje po išrinkimo sveikinimo kalboje Jonas Paulius II net du kartus pakartojo savo visišką pasitik?jimą Marija, sak?, kad bijojo išrinkimo popiežiumi, bet sutiko tik paklusdamas Kristui ir visiškai pasitik?damas Švenčiausiąja J?zaus Kristaus ir Bažnyčios Motina.

Apie š? savo marijin? pamaldumą Jonas Paulius II ne kartą yra kalb?jęs ir lietuviams, primindamas šv. Kazimiero ir pal. Jurgio Matulaičio pamaldumo Marijai pavyzdžius, min?damas vardais garsiąsias Lietuvoje Marijos šventoves arba kartodamas kurios nors žinomos giesm?s Marijos garbei žodžius lietuviškai.

Kviečiame pasiklausyti Garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus II balso ?rašo iš Vatikano radijo archyvo. Štai ką Jonas Paulius II 1993 metais lankydamasis Šiluvoje sak? iškeldamas lietuvi? prisirišimą prie Dievo Motinos. Ilgą Miši? homiliją, kurią pasak? lietuviškai, Jonas Paulius II užbaig? šiais žodžiais: RealAudioMP3

„Šventoji Šiluvos Mergele, ?Sanitas aegrotorum? – ?Ligoni? Sveikata?, su virpuliu šiandien kreipiuosi ? Tave kaip Visuotin?s Bažnyčios Ganytojas. Slegiančios kančios ir ilg? išbandym? metais Tu nepaliovei žvelgusi ? Lietuvą, Kryži? žemę.

Štai atvykstu pad?koti šios tautos tikinči?j? vardu: per Tavo užtarimą išmuš? prisik?limo ir vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žem?je. Kanoje išprašei, kad Tavo S?nus vanden? paverst? vynu. Pad?k lietuvi? tautai skausmingą praeities patirt? paversti džiugia ateitimi:

ten, kur buvo persekiojami ir skriaudžiami tikintieji, dabar te?sigali religin? ir visuomenin? taika;
kur vyravo neapykanta, teviešpatauja atlaidumas;

kur siaut?jo nepakantumas, dabar visi tesuranda bendrą kalbą ir tarpusavio pasitik?jimą.
Penkiuose Žemynuose pasklidusi Bažnyčia šiandien gerbia Tave, šlovina maloningąj? ir gailestingąj? Dievo planą.

Geroji Motina, visą laiką žvelk ? šią tautą ir ją laimink.

Stiprink lietuvi? ryžtą klausyti Tavo S?naus J?zaus žodžio; to gyvyb?s žodžio, kuris čia buvo pas?tas prieš amžius.

Taikos Karaliene, gerbiama Šiluvos Šventov?je, pagelb?k šiems su pasitik?jimu ? Tave besikreipiantiems vaikams statyti savo ateities r?mą ne ant pasaul?ži?r? sm?lio, bet ant Evangelijos uolos; paskatink visuomeniniame ir politiniame gyvenime vadovautis ne asmeniniu ar kolektyviniu egoizmu, bet meil?s ir vienyb?s idealais.

Šioje žaliuojanči? lauk? apsuptoje Šventov?je Tu išklausai lietuvi? prašymus ir surenki j? viltis. Duok jiems užsidegimo ir drąsos nugal?ti materialinius ir moralinius sunkumus; padaryk vaisingus j? rank? ir proto darbus; apsaugok šeim? židini? džiaugsmą, visuomeninio gyvenimo vienybę, palaikyk ateities labui darbuotis pasiryžusią vilt?.

Ypatingai Tau pavedu jaunimą: Kristuje jie teatranda savo gyvenimo prasmę ir išsaugo budrią vilt?.
Tau pavedu Vyskupus, Kunigus, Dievui pasišventusius žmones ir visus krikščionis. Išprašyk kiekvienam malon?s ištvermingai ir kilniadvasiškai tarnauti Dievo Karalystei, tarp savo broli? tapti naujosios evangelizacijos raugu.

Marija, vis? lietuvi? Motina, šios Tavęs besišaukiančios ir Tave mylinčios Tautos ?Žvaigžde?, melski už mus!“ (Jonas Paulius II, 1993 m. rugs?jo 7 d., Šiluvoje)

Vatikano radijas