PLB Valdybos pos?dis

Š. m. geguž?s m?nes? vyko Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos pos?dis. Pos?dyje buvo patvirtinta Kult?ros komisijos darbo planas ir Komisijos sud?tis.

PLB Kult?ros komisijos sud?tis:

Ramut? Žukait? (JAV) ? pirminink?

Marija Remien? (JAV)

Rimas Čuplinskas (Vokietija)

Gintautas Želvys (Rusija)

Valentina Marija Loginova (Ukraina)

Leonas Narbutis (Lietuva) ? PLB parodos Lietuvoje kuratorius

Sigitas Birgelis (Lenkija)

Archyv? darbo grup?:

Daiva Barzdukien? (JAV) ? pirminink?

Dal? Lukien? (JAV)

Ram?nas Kondratas (JAV/Lietuva)

Linas Saldukas (Lietuva)

Vienas iš Komisijos uždavini? – pad?ti Krašt? Lietuvi? Bendruomen?ms pamin?ti M. K. Čiurlionio 100-ąsias mirties metines – pateikti medžiagą ir pad?ti parengti paskaitas, konferencijas, koncertus ar min?jimus. Tam tikslui Lietuvi? Bendruomen?ms nupirktos knygos ?Čiurlionis Vilniuje? su DVD. Knygos bus išdalintos Lietuvi? Bendruomeni? pirmininkams per Vilniuje rugpj?čio 11-12 dienomis vyksiant? suvažiavimą.

PLB Finans? komisijos pirminink? Renata Retkut? pristat? savo vadovaujamos komisijos sud?t?, kuriai Valdyba pritar?.

Komisiją sudaro: Renata Retkute (Jungtin? Karalyst?) ? pirminink?

Bernardas Razgus (Rusija)

Inga Minelgait? (Islandija)

Art?ras Maslauskas (Danija)

Migl? Tauragyt?-Linga (JAV)

Pos?dyje buvo patvirtintas PLB ir Lietuvos Respublikos Archyv? departamento Užsienio lietuvi? archyv? tvarkymo ir panaudojimo veiksm? planas, PLB atstov?s Lietuvoje Vidos Bandis veiklos ataskaita bei sutartis su Kęstu Pik?nu d?l ?Pasaulio lietuvio? leidybos.

Pos?dyje buvo kalbama apie art?jant? PLB krašt? LB ir LJS pirminink? suvažiavimą, patvirtinta suvažiavimo programa.

Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos pirminink? Regina Narušien? Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s vardu išsiunt? kreipimąsi ? Jungtines Tautas, Europos Sąjungą ir JAV Valstyb?s sekretorei d?l atomini? elektrini? statybos Kaliningrade ir Baltarusijoje, kuriame griežtai pasisakoma prieš eksperimentini? atomini? elektrini? statybas ir prašoma paramos apsaugant Lietuvą ir jos gyventojus.

2011 m. balandžio 8 dieną Ministro Pirmininko tarnyboje vykusiame susitikime su Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s atstovais ir Lietuvos valstybini? institucij? atstovais buvo svarstomas klausimas, kaip efektyviau ?traukti užsienyje gyvenančius lietuvius ?  Lietuvos gyvenimą, panaudoti j? turimą potencialą, patirt?, žinias. Buvo išsakyta mintis d?l suk?rimo duomen? baz?s, kurioje b?t? kaupiama informacija apie užsienyje gyvenančius lietuvius, užimančius vadov? postus stambiose verslo bendrov?se bei kitose organizacijose. Šie asmenys b?t? kviečiami konsultacijomis, ekspertiniu vertinimu prisid?ti prie Lietuvoje vykdom? reform? ?gyvendinimo. Ministro pirmininko kancleris kreip?si ? Pasaulio Lietuvi? Bendruomenę kviesdamas prisid?ti prie tokios duomen? baz?s suk?rimo organizavimo ir informacijos rinkimo.

Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos informacija