„Suvalkiečiai suvalkiečiams“

Suvalk? mišrusis choras ?Ančia?

Š. m. birželio 19 dieną Suvalk? lietuvi? bendruomen? tur?jo progą dalyvauti suvalkieči? surengtame kult?riniame renginyje ?Suvalkiečiai suvalkiečiams?, vykusiame buvusioje kino sal?je ?Barnaba? (Świerkowa g. 52).

Vaidintojai po spektaklio. Iš kair?s: Danut? Judickien?, Jonas Nevulis, Juozas Vaznelis, Elena Vasilčik, Stefanija Kapuscinska, Pijus Krakauskas

Renginio programa:

? Kazimiero Baranausko pasakojimas apie Žemait?s (Julijos Beniuševiči?t?s-Žymantien?s) gyvenimą, k?rybą ir visuomeninę veiklą;

? vaidinimas pagal Žemait?s apsakymą ?Marti? (I ir IV veiksmai), kur? režisavo Juozas Vaznelis;

? vaik?, lankanči? lietuvi? kalbos pamokas, pasirodymas: trumpas vaidinimas ?Kiškis pagyr?nas?, dainos ir eil?raščiai. Mokiniams vadovavo mokytoja Teres? Jonuškien?.

? Suvalk? mišriojo choro ?Ančia?, vadovaujamo Gedimino Kraužlio, dainos;

? Jono Nevulio pasakytas monologas.

Mokini? grup? scenoje

? rengin? susirinko per 40 žmoni?. V?liau ?Vienyb?s? klube vyko bendra suneštin? vakaron?.

Kostas Leončikas