Suvalkuose buvo švenčiamas Lietuvos gimtadienis

              Jau 28 kartą Suvalkų lietuvių bendruomenė susirinko paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šventę – Vasario 16-ąją. Ją pradėta minėti 1989 m.

             2016-02-21 (sekmadienį) prieš minėjimą Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje kun. Marius Talutis atnašavo Mišias už Lietuvos valstybę. Savo pamoksle paminėjo vyskupo Motiejaus Valančiaus ir knygnešių indėlį į Lietuvos atgimimą. Taip pat priminė dr. Jono Basanavičiaus (kuris lankėsi Suvalkuose) indėlį atkuriant Lietuvos valstybę.

vas-suv5

Lietuvių kalbos pamokas lankantys pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokiniai      

        Po Mišių dalis suvalkiečių susibūrė 9-osios pagrindinės mokyklos sporto salėje, kur vyko minėjimo oficialioji dalis. Susirinko gana daug žmonių. Minėjime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič ir kun. Marius Talutis. Pradžioje visus pasveikino Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Paskui susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną. Po himno Kostas Leončikas perskaitė trumpą pranešimą apie Nepriklausomybės Akto ir Vasario 16-osios šventės reikšmę. Susirinkusieji minute tylos pagerbė visus, kurie prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo po Pirmojo pasaulinio karo.

vas-suv3

Kalba Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič

              Po šios įžangos prasidėjo meninė dalis. Pirmiausia pasirodė pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokiniai, lankantys lietuvių kalbos pamokas, vadovaujami mokytojos Teresės Jonuškienės. Jie skaitė tekstus ir eilėraščius, skirtus Vasario 16-ajai. Paskui vidurinių mokyklų moksleiviai Alina Birgelytė, Veronika Vasilčik ir Juozas Šimelevičius, vadovaujami mokytojos Birutės Oluv, skaitė Jeronimo Šalčiūno eiles „Didžioji šventė“ ir Prano Sovulio „Lietuvos šventė“. J. Šimelevičius taip pat atliko muzikinį kūrinį.

vas-suv2

Dainuoja Suvalkų ansamblis ,,Ančia“ ir Punsko ,,Tėviškės aidų“ vyrų grupė, vadovaujami Gedimino Kraužlio

              Mokinių pasirodymui pasibaigus savo programą pristatė Suvalkų ansamblis ,,Ančia“ ir Punsko ,,Tėviškės aidų“ vyrų grupė, vadovaujami Gedimino Kraužlio. Jie sudainavo aštuonias dainas, tarp jų ,,Lietuva brangi“, ,,Aras“, ,,Dzūkija“. Vieną dainą atskirai padainavo Punsko ,,Tėviškės aidų“ vyrų grupė.

vas-suv1

Groja Punsko folkloro ansablis ,,Alna“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko

              Po jų profesionali muzikė Jūratė Birgelytė pagrojo Johano Sebastiano Bacho (Johann Sebastian Bach) Ariją (,,ant G stygos“) (lenk. ,,Aria na strunie G“) ir tango iš filmo ,,Moters kvapas“ (lenk. ,,Zapach kobiety“).

              Tarp pasirodymų trumpai pasisakė Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. Jis visus pasveikino Vasario 16-osios proga ir padėkojo suvalkiečiams už kultūrinę veiklą.

vas-suv4

Vidurinių mokyklų mokiniai

              Pabaigoje pasirodė Punsko folkloro ansamblis ,,Alna“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Šiuo metu jį sudaro 10 asmenų. Ansamblis padainavo šias dainas: ,,Žygiuoja kareiviai“ (karinė-istorinė daina), ,,Vai aukšti aukšti“ (karinė-istorinė daina), ,,Aš pasėjau du liniuku“ (darbo daina), ,,Kartą mačiau ramunę baltą“ (romansas). Pagrojo valsą, polką ir suktinį.

Pabaigoje ,,Alna“ ir ,,Tėviškės aidų“ vyrų grupė kartu sudainavo vieną dainą.

              Po minėjimo Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose vyko suneštinė vakaronė, kur sudainuota daug gražių dainų. Pranas Sovulis perskaitė savo eilėraštį ,,Pasveikinimas“, o Kazimieras Baranauskas priminė Suvalkuose gyvenusio kun. dr. Juozo Stankevičiaus indėlį atkuriant Lietuvos valstybę.

 

                                                                                                                                              Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos