Ansamblis ?Puriena? Seinuose

Balandžio 10 d. Seinijoje lank?si vokalinis ansamblis ?Puriena? iš Prien? su vadove Onute Matuseviči?te. Jis giedojo per šv. Mišias Žagari? ir Sein? bažnyčiose, lank? m?s? krašto istorines vietas.

Labai džiaugiam?s nepaprastu susitikimu su neeilini? gabum? likimo nuskriaustais silpnaregiais ir neregiais kilnios širdies žmon?mis. Neapsakomą pakyl?jimą ir g?r? iš j? sklindant? pajutome kiekvienas su jais bendravęs. Tuo džiaugsmu norisi pasidalint su kitais. Sveikiesiems nelengva ?sivaizduoti, kaip galima nuo gimimo nematyti saul?s šviesos, neskirti spalv?. Steb?tina, kad pasaulio grož? ne?galieji gali pajusti prisiliesdami ranka, skirdami kvapus?

Stebuklais apdovanoti garsi Lietuvos daininink? nereg? Onut? Matuseviči?t? ir jos vadovaujamas neregi? ir silpnaregi? ansamblis stebino ir maloniai žav?jo nuostabiais balsais atlikdami giesmes ir dainas.

Kai Sein? bažnyčioje per šv. Mišias Onut? Matuseviči?t? giedojo ?AVE MARIJA?, giesm? bažnyčios skliautuose skamb?jo didingai. Parapijiečiai brauk? ašaras, visi atsistoję plojo, tinkamai pagerb? Onutę ir jos chorą. Juos pagerb? ir kunigas Bernardas Augaitis, papasakojęs apie atvykusius svečius, piligrimus, norinčius aplankyti vysk. A. Baranausko kapą.

Onut? Matuseviči?t? dirba Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete. Ji reng? moksleivius konkursui ?Dain? dainel??. Onut? Matuseviči?t? (sopranas) ? gerai žinoma kaunišk? Giedr?s Kaukait?s vokalo klas?s magistr?. Ji esanti tarptautini? konkurs? laureat?. Solist? Onut? Matuseviči?t? ? Beatrič?s Grinceviči?t?s vokalist? konkurso laureat?, Lietuvos muzik? r?mimo fondo bendrijos ?Atgaiva? prezident?. Bendrija ?Atgaiva? vykd? 2003-iaisiais Ne?gali?j? metams skirtą muzikos rengini? programą. Atlieka ?vairi? epoch?, taut?, mokykl? ir stili? sakralin?s muzikos k?rinius. O. Matuseviči?t? yra baroko epochos muzikos interpretacijos meistr?. Ji atlieka J.S. Bacho, G. Caccini k?rinius.

Neseniai Onut? Matuseviči?t? sugr?žo iš atostog? Egipte, kur savaitę m?gavosi kaitria saule ir Egipto augal? bei smilkal? kvapais. ?sp?džiais ji pasidalijo ir Seinuose. Onut? visada m?gusi keliauti, dar vaikyst?je ir jaunyst?je išvažin?jusi Ryt? Europos šalis, pabuvojusi Kryme, Kaukaze, Vidurio Azijos šalyse.

Neseniai viename televizijos projekte vienas iš komisijos nari? dainuojančiai neregei merginai pasak?: ?Gyventi tamsoje, tai dar nereiškia gyventi be šviesos?. Kam teko pažinti ir bendrauti su nerege dainininke, LASS Prien? filialo ansamblio vadove Onute Matuseviči?te, patvirtins, jog tai tiesa. Ši gyvenimu trykštanti moteris spindi vidine šviesa ir begaliniu noru semtis iš gyvenimo džiaugsmo, pažinimo. Net ir ekstremali? potyri?!

Svečiai ?d?miai išklaus? mokytojos Janinos Macukonien?s pasakojim?, pabendravo su lietuviais saviveiklininkais (vaidintoj? grupe) ?Lietuvi? namuose? Seinuose.

Kolektyvui vadovavusi LASS vadov? Irena Karsokait? mums raš?: ?D?kojame už nuoširdumą ir tokias dovanas. Mes esame sužav?ti jumis visais. Puikus ?Lietuvi? nam?? kolektyvas. Na, o kunig?lis Bernardas tikras stebuklas. Per mišias visi jo žodžiai smigo tiesiai ? šird?, su gilia mintimi, na, o bendraujant negali atsig?r?ti jo nuoširdumu ir mok?jimu džiaugtis gyvenimu?.

D?kojame mieliems svečiams iš Prien?, ansambliečiams ir šauniajai j? vadovei Onutei bei LASS dir. Irenai Karsokaitei, už malon? susitikimą, skambias giesmes ir dainas. Ači? Sein? vaidintojams ir Marijonai bei Petronei Dapkeviči?t?ms, prisid?jusiems rengiant vaišes.

www.punskas.pl, Eugenija Pakutkien?