Bus perkeltas Jono Pauliaus II karstas

Šv. Petro bazilikoje penktadienio pavakarę buvo iškilmingai perkelta pal. popiežiaus Inocento XI palaik? urna. XVII amžiaus popiežiaus k?nas buvo laikomas šv. Sebastijono koplyčios altoriuje pastaruosius penkis dešimtmečius po jo beatifikacijos. Inocentas XI, iš Genujos kilęs Benedetto Odescalchi, vald? Bažnyčią 13 met? (1676-1689). J? palaimintuoju paskelb? Garbingasis Dievo tarnas Pijus XII 1956 metais. Pal. Inocento XI urna buvo perkelta ? Atsimainymo altori?, esant? centrin?s navos galo kair?je, už šv. Andriejaus pilioriaus.

Perlaidojimo ceremonija ?vyko pasibaigus Vatikano bazilikos lankymo metui. Giedant Vis? Švent?j? ir kitas litanijas, palaimintojo palaikus ? Atsimainymo altori? procesijoje palyd?jo šv. Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Angelo Comastri, Šv. Petro Fabriko vadovai ir darbuotojai bei Vatikano bazilikos kapitulos nariai.

?k?lus ? altori? stiklo urną, kurioje matomas gulintis pal. Inocento XI k?nas su kauke dengtu veidu, prie altoriaus buvo pritvirtintos grotos ir plokšt? su užrašu ?Pal. Inocentas XI?. Apeigos baig?si invokacija ir palaiminimu bei notarinio akto apie ?vykus? perk?limą perskaitymu ir pasirašymu.

Šv. Sebastijono koplyčios altoriaus niša liks tuščia neilgam. Po keli? savaiči?, geguž?s 2 d., ? ją po beatifikacijos ceremonijos bus ?keltas palaimintojo Jono Pauliaus II karstas. B?simo palaimintojo k?nas ilsisi Vatikano bazilikos kriptoje jau šešerius metus. Joje buvo palaidotas 2005 met? balandžio 8 d. Trumpai prieš beatifikaciją, balandžio 29 d., karstas bus iškeltas iš kapo duob?s. Iki geguž?s 1 d. beatifikacijos ceremonijos Garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus II žemiškieji palaikai bus laikomi sakraliausioje Vatikano bazilikos vietoje, primenančioje apaštalo šv. Petro tik?jimo išpažinimą (?Konfesiją?). Tai nedidel? erdv? priešais apaštalo kapą, po didžiuoju bazilikos altoriumi ir šv. Petro kupolu.

Geguž?s 1 d. rytą uždarytas Garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus II karstas bus atneštas iš ?Konfesijos? ? šv. Petro aikštę, kurioje ?vyks popiežiaus Benedikto XVI vadovausimos beatifikacijos Mišios. Po Miši? karstas bus nuneštas atgal ? Vatikano baziliką. Pirmasis palaimintąj? pagerbs jo ?p?dinis popiežius Benediktas XVI, po jo – beatifikacijoje dalyvavę kardinolai, o paskui visi tikintieji. Palaimintojo relikvij? lankymas gal?s užtrukti iki gilios nakties. Lankymas tęsis tol, kol bus norinči?j?. Geguž?s 2 d. Jono Pauliaus II palaikai bus perlaidoti šv. Sebastijono koplyčioje.

III amžiaus kankinys šv. Sebastijonas yra vienas pagrindini? Romos glob?j? po apaštal? Petro ir Pauliaus. Diokleciano gvardijos karininkas Sebastijonas buvo nukankintas paties imperatoriaus ?sakymu. Šventojo mozaikoje virš koplyčios altoriaus pavaizduota šv. Sebastijono kankinyst?. Koplyčios kraštuose stovi dviej? XX amžiaus popieži? statulos ? Garbingojo Dievo tarno Pijaus XII ir jo pirmtako pop. Pijaus XI.

Šv. Sebastijono koplyčia, kurioje ateityje bus galima lankyti pal. Jono Pauliaus II kapą, yra Vatikano bazilikos dešiniosios navos pradžioje, prie pat Sopulingosios Mergel?s Marijos koplyčios, kurioje stovi skulpt?rin? kompozicija ?Piet??, vienas žymiausi? Mikelandželo k?rini?.

Ant altoriaus lentel? su paprastu užrašu: ?Palaimintasis Jonas Paulius II?.

Vatikano radijas (sk)