Apie „Obuolių kritimą“

Apie poetinę dramą „Obuolių  kritimas“ pasakoja jos režisierė, Punsko LKN jaunių teatro „Kregždė“ vadovė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Spektaklis „Obuolių  kritimas“ parengtas pagal poeto Albino Žukausko kūrybą. Jis vyko š. m. rugpjūčio 7 dieną Punsko skansene. Vaidino Punsko LKN jaunių teatras „Kregždė“. sb, punskas.pl

„Obuolių kritimas“

Rugpjūčio 7 dieną Punsko skansene LKN jaunių teatras „Kregždė“ parodė poetinę dramą „Obuolių  kritimas“, parengtą pagal poeto Albino Žukausko kūrybą. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. sb, punskas.pl

„Aš nenoriu Jurgio“

Liepos 9-10 dienomis Punsko skansene vyko XXV klojimo teatrų festivalis. Jame dalyvavo Punsko ir Lietuvos teatrai. Kalvarijos teatras „Titnagas“ parodė spektaklį „Aš nenoriu Jurgio“. Rež. K. Krasnickas. Kviečiame pasižiūrėti spektaklio akimirkų. sb, punskas.pl

„Lietuvybės lopšys“

Liepos 9-10 dienomis Punsko skansene vyko XXV klojimo teatrų festivalis. Jame dalyvavo Punsko ir Lietuvos teatrai. Skapiškio teatras (rež. V. Vadoklytė) parodė spektaklį „Lietuvybės lopšys“. Kviečiame pasižiūrėti spektaklio akimirkų. sb, punskas.pl

„Patriotai“

Liepos 9-10 dienomis Punsko skansene vyko XXV klojimo teatrų festivalis. Jame dalyvavo Punsko ir Lietuvos teatrai. Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras (rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) parodė spektaklį „Patriotai“, pastatytą pagal lietuvių dramaturgo Petro Vaičiūno pjesę. Kviečiame pasižiūrėti spektaklio akimirkų. sb, punskas.pl

Punske vyko XXV klojimo teatrų festivalis

Liepos 9-10 dienomis Punsko skansene vyko XXV klojimo teatrų festivalis. Apie jį pasakoja renginio organizatoriai ir svečiai: Punsko LKN direktorė Asta Pečiulienė, Klojimo teatrų festivalio pradininkė Teklė Paransevičienė ir Toronto teatro „Žalios lankos“ režisierė Daiva Botyrienė. sb, punskas.pl

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Punsko licėjuje

Birželio 15 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Renginio dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė. Vėliau licėjaus mokiniai parodė trumpą meninę programą. Skambėjo tremtinių eilėraščiai ir dainos. Svarbiausias renginio akcentas buvo susitikimas su buvusia tremtine Zuzana Urbonaite. Viešnia įdomiai ir vaizdžiai papasakojo apie septynerius lageryje praleistus metus. Renginiui baigiantis …

Punskiečiai paminėjo Gedulo ir vilties dieną

Birželio 14-ąją punskiečiai paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Vakare Punsko bažnyčioje vyko gedulingos šv. Mišios už tremtinius ir politinius kalinius. Jas atnašavo kunigai Cz. Bagan ir M. Talutis. Pamaldoms pasibaigus prie koplytstulpio priešais bažnyčią minėjimo dalyviai užžiebė žvakutes, giedojo tremtinių dainas. sb, punskas.pl

„Puniukų“ koncertas, skirtas Tėvo dienai

Birželio 5 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko vaikų solistų ir duetų lietuviškos dainos konkursas „Dainorėlis“ bei LKN vaikų meno studijos „Puniukai“ koncertas, skirtas Tėvo dienai. Apie tai pasakoja Punsko LKN direktorė Asta Pečiulienė.sb, punskas.pl

XIV „Dainorėlis“

Birželio 5 dieną Punsko LKN vyko XIV „Dainorėlis“. Apie jį pasakoja kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė bei vertinimo komisijos nariai. sb, punskas.pl

Abitūra Punske. Lietuvių kalbos egzaminas

2016 m. gegužės 24 dieną lankėmės Punsko Kovo 11-osios lietuvių bendrojo lavinimo licėjuje, kur vyko lietuvių kalbos rašomasis egzaminas. Apie jį pasakoja mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė ir licėjaus abiturientai. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo reportažą. sb, punskas.pl

Poezijos pavasaris Seinuose

Gegužės 18-20 dienomis Seinuose, Punske ir Varšuvoje vyko jubiliejinis 30-asis Poezijos pavasaris. Dalyvavo ir savo eiles skaitė: Mykolas Karčiauskas, Birutė Jonuškaitė, Ričardas Šileika, Sigitas Birgelis, Algis Uzdila, Janina Aleksaitė ir Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Koncertavo Arnoldas Vaznelis. Kviečiame pasižiūrėti Poezijos pavasario Seinų „Žiburio“ mokykloje akimirkų. ib, punskas.pl