Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas

World Lithuanian Economic Forum 4-5 July 2011 Vilnius, Lithuania Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas 2011 m. liepos 4?5 d. Vilnius, Lietuva Mieli lietuviai visame pasaulyje ir Lietuvos draugai, Ši? met? forume, pavadintame ?Konkurencinga ateities Lietuva: investicijos ? asmenybes, žinias ir inovacijas?, bus diskutuojama apie: Lietuvos konkurencingumo strategiją artimiausiam dešimtmečiui; augančio verslo finansavimą; mokslo ir verslo bendradarbiavimo …

Atsisveikinimas su kun. Arvydu Žygu

Geguž?s 7 d. netekome kunigo, atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto pirmojo student? dekano, antropologijos profesoriaus Arvydo Petro Žygo. Lietuva su a. a. A. P. Žygu atsisveikins birželio 7?10 d. nuo 10 iki 21 val. Kauno Kristaus Prisik?limo bažnyčioje (Žemaiči? g. 31 A).   Atsisveikinimo programa Birželio 7 d., antradienis 10?21 val. urnos lankymas kolumbariume12 val. ?Viešpaties …

Sąj?džio suvažiavimas

2011 m. birželio 4 d., šeštadien?, LR Seimo Kovo 11-osios sal?je vyks XIII Sąj?džio suvažiavimas. Kiekvieno piliečio pareiga ? ginti savo T?vynę Programa: 10.00 val. – Dalyvi? registracija 11.00 val. – Suvažiavimo pradžia. Himnas ir malda. Sveči? pristatymas 11.40 val. – Sąj?džio Garb?s pirmininko prof. Vytauto Landsbergio pranešimas 12.10 val. – Sąj?džio pirmininko Ryto Kupčinsko …

?Dainor?lis? 2011

2011 m. birželio 5 d. (sekmadien?) 14 val. Punsko lietuvi? kult?ros namuose  vyks VIII solist? ir duet? dain? konkursas ?Dainor?lis?. Pagal amži? dalyviai bus suskirstyti ? 4 grupes: ikimokyklinio amžiaus, I-III klasi? mokini?, IV-VI klasi? mokini?, gimnazijos. Dalyvius steb?s komisija. Ji išrinks ir apdovanos talentingiausius ir geriausiai pasiruošusius atlik?jus. Kviečiame dalyvauti! Punsko LKN Kviečiame pasiži?r?ti …

„Ištiesk gerumui ranką“

Mieli lietuviai, Mes tie, kurie tiki gerumo stebuklu… Pra?jusiais metais vykdę akciją „Ištiesk gerumui ranką“, kurios d?ka buvo išpildytos daugelio ne?gali? vaik?, auganči? Lietuvoje, svajon?s, dar kartą nuoširdžiai d?kojame lietuvi? bendruomen?ms užsienyje, kurios aktyviai dalyvavo ir savo geranoriškumu prisid?jo prie vaikuči? svajoni? pildymo. Pasimokę iš pernykšči? organizacini? nesklandum?, v?l rengiame labdaros akciją, tačiau papildytu turiniu. O …

D?l mokslo premij? konkurso

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija skelbia kasmetin? konkursą Mokslo premijoms, skiriamoms lietuvi? kilm?s mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, (toliau vadinama ? konkursas) gauti.

Kviečiame bendradarbiauti

UAB ?Licatrans? ? logistikos ekspedicin? kompanija, užsiimanti nefasuot? skyst? ir biri? krovini? gabenimu specializuotu transportu: autocisternomis, puspriekab?mis cisternomis, konteineriais, silo cisternomis visoje geografin?je Europos teritorijoje. Pats ?mon?s pavadinimas, atspindintis pagrindin? ?mon?s veiklos pob?d?, yra sudarytas iš dviej? anglišk? žodži? trumpini?: „Licatrans“ ? „liquid cargoes transportation“, kas išvertus pažodžiui reikšt? „skyst? krovini? transportavimas“. Kviečiame bendradarbiauti visas ?mones, kuri? …

Sein? ?Lietuvi? namuose?

Š. m. geguž?s 28 d. 19.00 val. Sein? ?Lietuvi? namuose? koncertuos: – Utenos rajono Sudeiki? kult?ros centro vokalinis ir instrumentinis ansamblis ?SUDEIKIEČI? GAIDA?, – Kretingos rajono kult?ros centro moter? choras ?SVAJA?, – Kretingos rajono kult?ros centro j?ros šauli? vyr? choras ?ŽILVINAS?. ??jimas nemokamas. Nuoširdžiai kviečiame.

Pasienio fiesta 2011

2011 m. birželio 1-4 dienomis vyks Pasienio fiesta ? tradicin? tarptautin? švent?, jau aštuonerius metus džiuginanti daugybę žmoni? ir kartu su jais pasitinkanti vasaros pradžią. Pasienio fiesta ? tai didžiausia Lazdij? rajono met? švent?. Šiemet jos tema ? ?Sakmi? ir pasak? pyn??. Programa Birželio 1 d. 10.00 val. Švent? vaikams ?Senoli? sodyboje? etnografin?je Prano Dz?ko …

Modernios studijos

Modernios studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete Puikus išsilavinimas, žinios, ?gytos studij? aukštojoje mokykloje metu, visais laikais buvo ir bus žmogaus ?rankis kuriant geresn? gyvenimą sau ir aplinkiniams. Siekti bakalauro diplomo jau tapo norma norint dirbti ?dom?, gerai apmokamą darbą. Tačiau siekiant lipti karjeros laiptais, norint geb?ti vertinti bet kok? reiškin? ?vairiapusiškiau, giliau, strategiškai ? reikia …

Koncertuos „Klump?“ ir „Vyčiai“

2011 m. geguž?s 21 d. (šeštadien?) 19 val. Punsko lietuvi? kult?ros namuose vyks kapelos ?Klump?? 45-mečio ir šoki? grup?s ?Vyčiai? 10-mečio jubiliejinis koncertas. Kviečiame ateiti. ??jimas nemokamas. *** Geguž?s 22 d. (sekmadien?) 14.00 val. Anel?s ir Valdo Krakausk? kaimo turizmo sodyboje „Šilas“ Ožkiniuose (Šilain?je) vyks susitikimas su Punsko LKN kapela „Klump?“. Reng?jai užtikrina puik? kapelos …

D?sis keisti dalykai

Š. m. geguž?s 21 d. Anykšči? krašte d?sis keisti dalykai: policija ragins ?greičiau?, geležinkeliu ried?s dviračiai, laivai ?strigs? ant piliakalnio, mieste p?stieji atrodys pasimetę, o minia ?kinink?, nepaisydami pavasario darb?, kels nykščius ? virš?! Šis vaizdas tikrai ne iš absurdo filmo. Tai  geguž?s 20-22 d. vyksiančios Nuotyki? lenktyn?s ?Nykštietiškas triatlonas?! Šiemet šis renginys vyks pirmą …

Poezijos pavasario 2011 programa

Gegužės 18 d. (trečiadienį) 10.00 val. – Poezijos pavasaris Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje 11.30 val. – gėlių prie poeto Antano Baranausko paminklo padėjimas 12.30 val. – svečių apsilankymas poeto Albino Žukausko tėviškeje 14.00 val. – poetų viešnagė Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje 18.00 val. – Poezijos pavasario vakaras Just. Marcinkevičiui atminti (Punsko LKN) Programoje: • filmo …

Vakaras Justinui Marcinkevičiui pagerbti

Poezijos pavasaris 2011 m. Gegužės 18 d. 18.00 val. Punsko lietuvių kultūros namuose vyks iškilmingas vakaras poetui Justinui Marcinkevičiui pagerbti. Programoje: • filmo „Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių“ premjera; • „Tautai – istorijai – žodžiui – Justinui Marcinkevičiui“ poezijos montažas pagal Just. Marcinkevičiaus eiles; • poezijos skaitymai, koncertas. Dalyvaus lietuvių poetai: Mykolas Karčiauskas, Jonas Liniauskas, Stasys …