Kviečiame bendradarbiauti

UAB ?Licatrans? ? logistikos ekspedicin? kompanija, užsiimanti nefasuot? skyst? ir biri? krovini? gabenimu specializuotu transportu: autocisternomis, puspriekab?mis cisternomis, konteineriais, silo cisternomis visoje geografin?je Europos teritorijoje. Pats ?mon?s pavadinimas, atspindintis pagrindin? ?mon?s veiklos pob?d?, yra sudarytas iš dviej? anglišk? žodži? trumpini?: „Licatrans“ ? „liquid cargoes transportation“, kas išvertus pažodžiui reikšt? „skyst? krovini? transportavimas“.

Kviečiame bendradarbiauti visas ?mones, kuri? veikla vienaip ar kitaip yra susijusi su skystais ar biriais kroviniais.

Jei esate gamintojas ar prekybininkas ? mes galime transportuoti cisternomis ?vairiomis kryptimis J?s? nefasuotus skystus ar birius krovinius. Jei esate vež?jas ar ekspeditorius ? mes galime palankiomis sąlygomis pasi?lyti krovini? J?s? autocisternoms ?vairiose Europos šalyse.

M?s? ?mon?s darbuotojai ?siklauso ? individualius kiekvieno kliento poreikius ir pageidavimus, ?vertina aplinkybes ir galimybes bei teikia aukštos kokyb?s logistikos paslaugas. Vienas iš svarbiausi? m?s? ?mon?s strategini? tiksl? ? nepriekaištinga ?mon?s reputacija ir patikimo partnerio vardas krovini? pervežim? rinkoje, tod?l stengiam?s bendradarbiauti tik su patikimais ir sąžiningais klientais.

M?s? ?mon? yra atvira vež?jams ir ekspeditoriams, teikiantiems krovini? pervežim? autocisternomis paslaugas, bei krovini? siunt?jams ir prekybininkams, pageidaujantiems pervežti savo birius arba skystus krovinius autocisternomis, konteineriais, silo cisternomis. Dirbame pagal iš anksto aptart? ir pasirašyt? sutarči? sąlygas, garantuojame informacijos konfidencialumą bei savalaik? atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, to paties reikalaudami ir iš savo partneri?.

Tikime, kad viena iš pagrindini? taisykli? siekiant maksimalios s?km?s ? lygiavertis ir sąžiningas bendradarbiavimas.

Pervežim? autocisternomis rinkoje siekiame tapti patikimais partneriais, tod?l dedame visas pastangas, kad klientai, bendradarbiaujantys su m?s? ?mone, visada jaust?si saug?s ir garantuoti d?l kokybiško paslaug? tiekimo bei savalaikio ?sipareigojim? ?vykdymo. Nuolat atnaujindami ir apdorodami rinkos informaciją sieksime, kad poreikis surasti laisvą cisterną arba krovin? cisternai netapt? neišsprendžiama problema nei vienam m?s? klientui.

Mums visi klientai ? tiek nedidel?s ?mon?s, tiek dideli koncernai, yra vienodai svarb?s, jeigu jie sąžiningi verslo partneriai, besilaikantys sutart? sąlyg?. Esame ?sitikinę, kad pagarba, sąžiningas darbas, noras tobul?ti, atviros diskusijos, geb?jimas bendraujant išlaikyti žmogiškąj? orumą net ir kritiškose situacijose, patirtis ir atkaklus tikslo siekimas garantuos mums ir m?s? klientams ilgalaikę prid?tinę vertę.

Mes rinkoje skleidžiame gerą nuotaiką, tausojame aplinką, puosel?jame žmogiškąsias vertybes, pasitik?jimą verslo partneriais, teikiame konkurencingas paslaug? kainas.

TOBUL?KIME KARTU!

Šiuo metu plečiame savo veiklą ir ieškome dviej? logistikos vadybinink?/-i? (ekspeditori?) darbui su Lenkijos, Vokietijos, Austrijos, Olandijos, Belgijos, Pabaltijo bei NVS šali? ?mon?mis.

Darbas su ši? šali? vež?jais bei krovini? siunt?jais: krovini? pervežimo organizavimas, kontaktavimasis su esamais klientais, nauj? ?moni? klient? paieška, sutarči? pasirašymas, užsakym? formavimas, pervežimo proces? kontrol?, apskaita, planavimas, pl?tra, inovacijos.

Si?lome ?dom? ir dinamišką darbą perspektyvioje ?mon?je, profesinius apmokymus, draugišką kolektyvą, tobul?jimo ir saviraiškos galimybes, karjeros perspektyvą, socialines garantijas, garantuojame gerą, perspektyv? ir neapribotą atlyginimo dyd?, priklausant? nuo J?s? nor?, pastang? ir galimybi?.

Darbo vieta: Kaunas, Savanori? pr.

Reikalingas lenk? kalbos mok?jimas, angl? ir/arba vokieči?, pranc?z?, rus? kalb? mok?jimas, logistikos srities patirtis b?t? privalumas.

Reikalingas vokieči? kalbos mok?jimas, lenk? ir/arba angl?, pranc?z?, rus? kalb? mok?jimas, logistikos srities patirtis b?t? privalumas.

Kandidatai tur?t? b?ti komunikabil?s, operatyvaus analitinio mąstymo, iniciatyv?s, atsakingi, mokantys prisitaikyti prie kintanči? rinkos sąlyg?, savarankiški, gebantys greitai priimti reikalingus sprendimus.

Kompiuterin?s žinios: operacin? sistema Windows, programin?s ?rangos paketai Word, Excel, Outlook.

Jeigu Jus sudomino šis m?s? pasi?lymas, prašom kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Juozas Liesionis

Tel. + 370 37 779 405

Faks. +370 37 779 404

Mob. tel. +370 699 13395

El. p. juozas@licatrans.lt

www.licatrans.lt