D?L ATOMINI? ELEKTRINI?

2011 m. geguž?s 3 d.

Europos Sąjungai

JAV valstyb?s sekretorei

 

D?L ATOMINI? ELEKTRINI? KALININGRADE IR BALTARUSIJOJE

Pasaulio lietuvi? bendruomen? atstovauja daugiau kaip vienam su puse milijono lietuvi? kilm?s asmen?, gyvenanči? už Lietuvos rib?, daugiau kaip 41 valstyb?je.

Informuojame, kad Pasaulio lietuvi? bendruomen? griežtai prieštarauja pasirinktoms b?sim? eksperimentini? atomini? elektrini? vietoms Baltarusijoje (Astravas) ir Kaliningrado srityje (Baltijskaja) d?l ši? priežasči?:

1. Baltarusijos pasirinkta vieta yra tik 33 mylios (53 km) nuo Lietuvos sostin?s Vilniaus ir sudaro realią gr?smę demokratin?ms Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms bei daugiau kaip pusei milijono gyventoj?. Šis sąmoningai apgalvotas elektrin?s vietos pasirinkimas yra indiferentiškas ir nedraugiškas Baltarusijos režimo veiksmas prieš demokratinę Lietuvą.

  2. Elektrin?s vieta Kaliningrade yra tik 9 mylios (11 km) nuo Lietuvos sienos.

  3. Abi elektrin?s identifikuojamos kaip eksperimentin?s, tod?l yra potencialiai gr?smingesn?s.

  4. Abi elektrin?s yra finansuojamos Rusijos ir statomos rusišk? ?moni?. Imperatyvu, kad bet kuri atomin? elektrin? turi b?ti statoma ir valdoma maksimaliai skaidriai, griežtai laikantis saugumo reikalavim? ir tarptautini? norm?.

  5. Pateikta informacija apie poveikio aplinkai vertinimą LR Vyriausyb?s pastaboms yra nepakankama ir neišsami. Nenustatytas poveikis Neries upei, poveikis Nemuno upei ir Kurši? marioms neištirtas pakankamai. Kaliningrado elektrin? gali sukelti Nemuno up?s vagos pasikeitim?. Be to, gali tekti užtvenkti Nemuno upę, kad pakakt? vandens Baltarusijos elektrin?s reikm?ms. Neris teka per sostinę Vilni?, Neris ir Nemunas ? per Kauną, antrą pagal dyd? Lietuvos miestą.

  6. Neužbaigtos seismologin?s, termin?s, hidrologin?s ir geologin?s analiz?s.

  7. JT Poveikio aplinkai ?vertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos (Espoo konvencijos) ?gyvendinimo komitetas, pavaldus JT Europos ekonominei komisijai, identifikuoja pažeidimus, kuriuos planuodama atomin?s elektrin?s statybas padar? Baltarusija, ir pateik? rekomendacijas Rusijos ir Baltarusijos valdžiai sustabdyti ši? atomini? elektrini? statybas.

  8. Europos Sąjunga kaip naryst?s ES sąlygą Lietuvai pateik? reikalavimą uždaryti atominę elektrinę Ignalinoje, nepaisant fakto, kad Lietuvos elektrin? buvo veikianti, atnaujinta, nepripažinta nesaugia ir teikianti Lietuvai perviršinę eksportuojamą elektros energiją.

D?l išvardint? priežasči? Pasaulio lietuvi? bendruomen? maloniai prašo J?s? neatid?liotinos paramos apsaugant Lietuvos Respubliką ir jos gyventojus.

Pasaulio lietuvi? bendruomen?

Valdybos pirminink? Regina F. Narusis, J.D.