D?L ELEKTRONINIO BALSAVIMO

Pagal dabar Lietuvoje veikiančius ?statymus, m?s? šalyje Savivaldybi? taryb?, Seimo, Europos parlamento bei Prezidento rinkimuose galima balsuoti dviem b?dais ? išankstiniu balsavimu paštu ir balsavimu rinkim? apylink?je rinkim? dieną.

Per pastaruosius trejus metus Lietuvoje vykusiuose rinkimuose rink?j? aktyvumas svyravo nuo 30% iki 55%.

Remiantis sociologin?s apklausos, atliktos 2011 metais, duomenimis, 56% apklaust?j? mano, jog elektroninis balsavimas padidint? rink?j? aktyvumą ir sudaryt? galimybę didesniam skaičiui rink?j? atiduoti savo balsą.

Elektroninis balsavimas ? tai nuotolinio elektroninio balsavimo b?das, kai rink?jas gali išreikšti savo valią ir atiduoti savo balsą rinkimuose ar referendume naudodamasis internetu bet kurioje vietoje, kur yra interneto prieiga.

Elektroninio balsavimo ?teisinimas sudaryt? galimybę dalyvauti rinkimuose Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems ar laikinai viešintiems kitose šalyse rinkim? metu. Tai paskatint? užsienio lietuvius aktyviau dalyvauti politiniame Lietuvos gyvenime išlaikant ryšius su T?vyne.

Balsavimas internetu taip pat suteikt? progą balsuoti didesniam skaičiui negalią turinči? gyventoj?, kuriems atvykti ? rinkim? apylink?je balsavimui skirtą vietą yra sud?tinga arba išvis ne?manoma.

Elektroninis balsavimas paspartint? bals? skaičiavimo procesą ir rezultat? paskelbimą. Taip pat toks balsavimo b?das pad?t? sumažinti rink?j? bals? pirkimo atvejus, nes rink?jas, balsuodamas internetu, gali keisti savo pasirinkimą iki pat rinkim? pabaigos.

?vedus elektronin? balsavimą, b?t? palikta ir ?prasta balsavimo sistema, tod?l tai nesumažint? galimyb?s balsuoti piliečiams, neturintiems prieigos prie interneto ar nemokantiems naudotis informacin?mis technologijomis.

Siekdami, jog Lietuvos piliečiams b?t? sudarytos palankesn?s sąlygos dalyvauti rinkimuose ir politiniame šalies gyvenime, kreipiam?s ? Lietuvos Respublikos Seimą, prašydami objektyviai apsvarstyti elektroninio balsavimo ?vedimą m?s? šalyje ir priimti balsavimą internetu ?teisinančias ?statym? pataisas.