Dėl solidarumo ir paramos Ukrainai

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė 15 rezoliucijų. 

 PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XVI SEIMO

REZOLIUCIJA

Dėl solidarumo ir paramos Ukrainai

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:

 reiškia Ukrainai, jos nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui solidarumą ir paramą, pagrįstą abipusiu supratimu, interesais, įsipareigojimais, pagarba ir vertybėmis;

 vertina  tvirtą ir nepalaužiamą ukrainiečių tautos ryžtą ginti Tėvynę nuo išorinės agresijos ir telkti visas jėgas laisvės išsaugojimui ir šalies atkūrimui;

 palaiko Ukrainos ekonominio atsigavimo planą;

 tvirtai remia strateginius Ukrainos europinės integracijos bei narystės NATO tikslus ir siekia toliau remti Ukrainos santykių su ES stiprinimą;

 pabrėžia visavertės Ukrainos narystės ES svarbą kaip reikšmingą paskatinimą tolesnei šalies demokratijos raidai, reformų vykdymui, Ukrainos žmonių lūkesčių patenkinimui;

 skatina lietuvius ir ukrainiečius puoselėti bendrą istorinį, kultūrinį paveldą, kultūrinį ir mokslinį bendradarbiavimą, jaunimo mainus, sporto ir kūno kultūros bei kitus bendrus projektus;

 skatina prisidėti prie pasaulio ukrainiečių bendruomenės renginių ir projektų įgyvendinimo bei kviečia kitų šalių bendruomenes veikti išvien.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Prezidiumo pirmininkas

Juozas Polikaitis               

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Nutarimų komisijos pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis