Dievo Kūno ir Kraujo šventėje Seinuose

devintines-seinuose

Ketvirtadienį, birželio 4 d., Dievo Kūno šventėje Seinuose buvo ir lietuviškas altorėlis, kurį parengė šio krašto lietuviai. Altorėlio centre stovėjo gražiai papuoštas ąžuolo lapais, rūtomis ir raudonai žydinčiais krūmeliais paveikslas. Vainikus pynė žinoma gėlininkė Birutė Roglienė iš Žagarių. Žmonės altorėlį papuošė berželių šakomis, gėlėmis ir kilimu. Viskas buvo padaryta Dievo garbei. Kitus altorėlius parengė: Katalikų bendruomenės akcija, uniformuotos tarnybos ir jaunimas.  

Šv. Mišios Seinų bazilikoje vyko ir lenkiškai, ir lietuviškai. Kun. Petras perskaitė Evangeliją lietuviškai, o lietuvių choras pagiedojo dvi giesmes. Dievo Kūno procesijoje kaip kasmet gausiai dalyvavo Seinų miesto ir valsčiaus lietuviai. Priėjus lietuvių altorėlį, kun. Petras pagiedojo lietuviškai Evangeliją, o skaitinius perskaitė maldos grupės atstovė p. Emilija. Choras pagiedojo keletą lietuviškų giesmių.

 Pasibaigus procesijai žmonės ėjo prie lietuvių altorėlio nusilaužti čia stovinčių berželių šakelių. Manoma, kad jos saugo nuo kurmių ir daržovės užauga geresnės.  

 Eugenija Pakutkienė, punskas.pl