Gedulo ir vilties diena

Lygiai prieš 70 met? – 1941 met? birželio 14-ąją, 3 valandą nakties soviet? enkavedistai prad?jo masinius lietuvi? areštus ir tr?mimus. Vien per pirmąją tr?mim? savaitę iš Lietuvos gyvuliniuose bei pramoniniuose vagonuose buvo išvežta per 30 000 žmoni?, o per visą 1941-1952 represij? laikotarp? – 132 000 žmoni?, iš kuri? 28 000 kalinami lageriuose bei pakeliui ? tremties vietas žuvo. Simboliška, bet beveik v?l po 47 met?, 1988-?j? birželio 3-iąją, lietuvi? tauta garsiai atr?ž?, kad soviet? ideolog? plano ?gyvendinti nepavyko – Lietuvoje apie šalies laisvę uždainavo Sąj?dis. Nuo tada kasmet minime birželio 14-ąją, pavadinę ją Gedulo ir vilties diena.

Jau 23 metus. Nor?dami, kad lietuvi? tauta šios skaudžios datos, o drauge ir savo t?v? bei seneli? narsos myl?ti Lietuvą, kai už meilę jai gr?s? šiurpi mirtis, niekada neužmiršt?. Ir niekada neprarast?, nepamint? vilties, kad visa tai nepasikartos. „Kad likt? vilties!“

Tautos atmintis yra nemirtinga. Esame atsakingi už tai, už ką sumok?ta brangiausia ? gyvyb?s kaina. Dar turime šio laiko liudinink?. Žiaurią tremt? patyrusi?j? patirtis mums teb?na ištverm?s ir vilties simboliu. Šią dieną mes gedime ir ged?sime tol, kol gyvuos lietuvi? tauta, sąmoningai sauganti istorinę atmint?. (Parengta pagal ELTĄ)