Jono Pauliaus II beatifikacijos programa

Jono Pauliaus II skelbimo palaimintuoju iškilm?s prasid?s išvakari? maldos vigilija, vyksiančia šeštadienio, balandžio 30-osios, vakarą Romos Didžiojo cirko aikšt?je. 20 val. Romos laiku prasid?siant? ir dvi su puse valandos truksiant? maldos bud?jimą sudarys dvi dalys. Pirmojoje, atsiminim? ir liudijim? dalyje, apie Joną Pauli? II kalb?s du buvę artimiausi jo bendradarbiai ? buvęs asmeninis sekretorius, dabar Krokuvos arkivyskupas, kardinolas Stanislaw Dziwisz ir buvęs Šventojo Sosto Spaudos sal?s direktorius Joaquin Navarro Valls. Pirmojoje vakaro dalyje taip pat kalb?s pranc?z? vienuol? sesuo Marie Simon-Pierre, Jono Pauliaus II užtarimu stebuklingai pasveikusi iš Parkinsono ligos. Antrojoje dalyje bus kalbami Jono Pauliaus II ?vesti Rožinio Šviesos sl?piniai. Kartu su maldininkais Romos Didžiojo cirko aikšt?je Rožin? kalb?s maldininkai, tą pačią valandą susirinkę ? Dievo Gailestingumo šventovę Krokuvos priemiestyje Lagiewniki, Kawekamo ? Bugando Marijos šventovę Tanzanijoje, Libano Dievo Motinos šventovę Harisoje, Gvadalup?s Marijos šventovę Meksikoje ir Fatimos šventovę. Šeštadienio vakaro maldos bud?jimo pabaigoje ? dalyvius iš ekran? kreipsis popiežius Benediktas XVI; pasakys trumpą kalbą ir suteiks palaiminimą.

Visą nakt? iš šeštadienio, balandžio 30-osios, ? sekmadien?, geguž?s 1-ąją, bus atdaros aštuonios Romos centro bažnyčios.

Pačios beatifikacijos iškilm?s prasid?s sekmadienio, geguž?s 1-osios, rytą, 10 val. Šv. Petro aikšt?je. Prieš beatifikacijos Miši? pradžią vyks pasirengimo valanda, kurios metu, be kita ko, bus kalbama Jonui Pauliui II ypatingai brangi malda ? šv. Faustinos Kowalskos sukurtas Dievo Gailestingumo vainik?lis.

Rytojaus dieną po beatifikacijos, pirmadien?, geguž?s 2-ąją, 10.30 val. ten pat, Šv. Petro aikšt?je, bus aukojamos pad?kos Mišios. Joms vadovaus Popiežiaus valstyb?s sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone. Mišiose pirmą kartą bus naudojami palaimintojo Jono Pauliaus II min?jimo liturginiai tekstai.

Vatikano radijas (jm)