Kad liktų atminimas…

Spalio 17 dieną Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčioje skambėjo „Ančios“ ir „Tėviškės aidų“ atliekamos lietuviškos giesmės. Tai nebuvo atsitiktinumas, o gana ilgai planuotas ir organizuotas renginys. Taigi šią dieną Sigitas Birgelis filmavo minėtų dviejų ansamblių, vadovaujamų Gedimino Kraužlio, pasirodymą. Įrašyta nemažai kalėdinių, velykinių, Marijos garbei skirtų ir kitų giesmių. Kai kurios jų gerai žinomos mūsų krašte, bet dauguma – naujos, kurias giedoti išmokė per repeticijas ansamblių vadovas. Atlikta daugiau kaip 30 giesmių. Daugumą sugiedojo kartu abu ansambliai, bet po kelias atliko ir atskirai. Tarp velykinių giesmių Jonas Nevulis pasakė oraciją. Vieną giesmę („Dar viena diena“) pagiedojo Onutės Krakauskienės ir Gedimino Kraužlio duetas.

choras1

 „Ančios“ ir „Tėviškės aidų“ chorai

Vėliau „Tėviškės aidai“ pakvietė suvalkiečius į restoraną „Rūta“ papietauti. Ten LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė su Senjorų klubo pirmininku Jonu Vazneliu ansamblių vardu įteikė vadovui Gediminui Kraužliui atminimo taurę su padėkos žodžiais. Visi nuoširdžiai sugiedojo jam „Ilgiausių metų“. Po to dar ilgai bendrauta prie skanių ir sočių patiekalų pilno stalo, dalintasi dienos įspūdžiais.

 choras-20

Iš kairės: Juozas Vaznelis, Onutė Virbylienė, Gediminas Kraužlys, Jonas Vaznelis

 Tai suvalkietis Juozas Vaznelis sumanė įamžinti ansamblių „darbo vaisių“, t. y. paruošti filmą (DVD). Ilgai nelaukęs, pasitaręs su vadovu Gediminu Kraužliu, ėmėsi organizacinio darbo. Surado ir operatorių, kuris sutiko filmą paruošti. Esame labai dėkingi Sigitui Birgeliui už didelį darbą, už tai, kad įgyvendino mūsų pageidavimus ir svajones. Dėkojame Punsko parapijos klebonui Česlovui Baganui, kad leido bažnyčioje filmuoti. Apskritai esame dėkingi visiems, kas prisidėjo prie šio užmojo, visų pirma – Juozui Vazneliui, kuris jau ne kartą pasiūlė imtis vertos dėmesio iniciatyvos.

Onutė Virbylienė, punskas.pl