Kaip gerai, kad

Yra toks paprastas psichologinis žaidimas, ugdantis pozityvias nuostatas. Jeigu vaikui kas nors nepasiseka, tarkim ? j? kas nors ?skaudina ? šiam reiškiniui privalu sugalvoti pozityvią prasmę. Žaidimo metu ?vardinama kokia nors neseniai atsitikusi nemaloni situacija, o pabaigoje sakoma:

– Kaip gerai, kad tai atsitiko, nes?

Pastoviai žaidžiant š? žaidimą, ilgainiui paaišk?ja, jog blog? situacij? gyvenime neb?na. O suaugus pasirodo, kad ir nelaim?, liga ar net mirtis gali taip pat pozityviai ?siprasminti m?s? gyvenime, kaip ir s?kmingi dalykai. Neretai sunkia liga susirgę žmon?s konstatuoja:

– Tik dabar supratau, kad ne turtai, ne karjera, ne atrodymas yra svarbiausi dalykai, o šeima, sveikata, ramyb?.

Kartais ligos metu atsiranda ir Dievas. Juk sakoma, kad liga ? tai Jo laiškas neteisingai gyvenusiam arba mąsčiusiam. Teisingai laišką perskaičius, ?manomas ir pasveikimas.

II

?simin? kažkada Bernardin? bažnyčioje gird?tas kunigo Juliaus Sasnausko perskaitytas žydo vaiko dienoraštis, rastas koncentracijos stovykloje. Tame ?nelogiškame? dienoraštyje buvo d?kojama Dievui už tok? meil?s pažinimą, kur? vaikas patyr? iš t?v? ir kit? kalini? koncentracijos stovykloje ir kurio nebuvo patyręs ankstesniame, ?normaliame? gyvenime.

IIIA

Š? žaidimą pravartu žaisti ir suaugusiems. O ką, jei reik?t? pratęsti šiuos sakinius:

Kaip gerai, kad Lietuvoje yra toks politikas Viktoras Uspaskichas, nes?
Kaip gerai, kad europarlamentaras Tomaševskis si?lo lietuviams integruotis ? Lietuvą, nes?
Kaip gerai, kad kovo 11-osios eityni? metu skamb?jo š?kis ?Lietuva lietuviams?, nes?
Kaip gerai, kad Baltarusijoje, netoli Vilniaus netrukus atsiras atomin? elektrin?, nes?
Kaip gerai, kad Lietuvą ištiko kriz?, nes?
Kaip gerai, kad Lietuvą tiek met? vald? socialdemokratai, nes?
Kaip gerai, kad Lietuvą dabar valdo A. Kubiliaus vadovaujama koalicija, nes?
Kaip gerai, kad iš Lietuvos svetur išvažiavo tiek daug Lietuvos pilieči?, nes?
Kaip gerai, kad turguose gal? gale atsiras kasos aparatai, nes?
Kaip gerai, kad anoniminis komentatorius ?Jonas? gali nuolat nebaudžiamas rašyti paranojiškus antisemitinius komentarus, nes?
Kaip gerai, kad aš gyvenu Lietuvoje, nes?
Ir t. t.

IV

Prieš septynerius metus, kurdamas filmą ?Dabar ir m?s? mirties valandą?, filmavau komas ar kitas ekstremalias situacijas išgyvenusius žmones. Tame filme alpinistas Vladas Vitkauskas pasakoja, kaip kartą, krisdamas ? bedugnę, jis ?netyčia? ?strigo ledo properšoje ir liko gyvas:

Kartais atrodo, kad mirtis, apie kurią normaliam gyvenime dažniausiai net nekalbam, neegzistuoja, kol su ja nesusiduri. 30 met? išgyvenus kartu su kalnais teko patirti akimirk?, kai suprasdavau, kad likti gyvam n?ra jokios vilties. Tarkim ? kai kritau nuo Komunizmo viršukaln?s, nuo pusaštunto kilometro ? l?kiau pusantro kilometro ledo siena. Tada krisdamas supranti, kad jau nieko negali pakeisti ? šis jausmas iš tikro lydi žmog? visą gyvenimą. T? amžin? dalyk? ? dangaus ir Dievo, Kosmoso ir gamtos d?sni? ? pakeisti tu negali. Kai tai supranti, tada esi visiškai ramus net ir l?kdamas ? m?s? vadinamąją neb?t?.

Bet? per tas kelias akimirkas, sekundes ar trumpas minutes gali pajausti, kas svarbiausia buvo tavo gyvenime. Ir tuo atveju, apie kur? kalbu, man labiausiai peršt?jo šird? ir sąžinę, nes supratau paliksiąs mažus vaikus, kuriems jaučiausi reikalingas. Ir tai atrod? kaip didel? nuod?m?, kad ž?stu d?l užmojo ne pagal savo nos?.

Bet v?l, kai per stebuklą likau gyvas ? po ilg? apmąstym?, trukusi? ne valandą ir ne dieną, supratau, kad galioja amžinos tiesos, tikrieji d?sniai: jeigu tikrai supranti savo nuod?mę ir jeigu atlieki tikrą atgailą ? gali ?vykti ir stebuklas. Kaip man tada ir atsitiko.

V

Vingio parke per kažkur? Sąj?džio mitingą ?vyko nedidelis meteorologinis stebuklas ? nuo ryto purškęs lietus, parke susirinkus daugiat?kstantinei miniai, netik?tai nustojo lijęs ir išlindo saulut?. Mitingui pasibaigus, debesys v?l užsitrauk? ir lietus lijo toliau.

Lietuvos partizan? atsiminimuose irgi randama mistini? sutapim? ? pvz., kai partizanams ankstyvą rytą reik?ję išsiveržti iš pasalos, miškan nusileido tirštas r?kas, ir jie s?kmingai pab?go.

Kokie tai reiškiniai? Gali pasirodyti, kad tai laimingi sutapimai, atsitiktinumai ar stebuklai, bet žmogiškasis protas linkęs ieškoti logikos net ir stebukluose. Juk kas gal?t? paneigti, kad geri arba blogi dalykai gyvenime ?vyksta kaip atlygis už darbus ir mintis. Jeigu aukštesn?s j?gos laimina m?s? poelgius, jos sustabdo liet?, atsiunčia r?ką, o jei nelaimina ? atsiunčia sausrą, tvaną, ligas, karą arba pokar?.

VI

Kitas šio žaidimo etapas b?t? bandymas suvokti aukštesni?j? j?g? poelgio logiką ? kod?l siunčiamos tokios dovanos arba išbandymai. Anksčiau min?tas Sąj?džio mitingo atvejis paprastas ir aiškus ? tikintis žmogus sakyt?, kad Lietuvos laisv?s procesas buvo užsitarnautas (t. y. palaikomas dievišk?j? j?g? ir sveikinamas). Tąsyk žmoni? vienyb? ir meil?, gražios j? mintys, nukreiptos ? taik? laisv?s troškimą, padar? stebuklą.

Galb?t aukštesni?j? j?g? elgsenoje esama tokios pat pedagogin?s logikos, kokia vadovaujam?s ir mes, aukl?dami savo vaikus? Jeigu vaikas geras ? jis gauna dovan? (geri Sąj?džio žmon?s gavo dovan? Lietuvos Nepriklausomybę), o jeigu žmon?s negeri, bedvasiai ? gauna krizę, emigraciją, nedarbą? Gal Sibiro tremtys, vadovaujantis tokia logika, irgi buvo duotos kaip pamoka, kad išmoktume labiau myl?ti vienas kitą, dalintis paskutiniu duonos kąsniu.

P.S.

Kartais pranašai ima pranašauti, jog 2012 metais gali totaliai sutrikti bank? sistema, dingti pinigai, elektra bei sustoti visi ?prasti ekonominiai bei socialiniai procesai. Jei iš ties? bus gr?žta ? nat?rali? main? laikus, tur?sime progos išmokti seniai užmiršt? amat?, bičiulyst?s, o arkliukas su karvute ir v?l taps geriausiais žmogaus draugais.

Vytautas V. Landsbergis

www.alfa.lt