Kalėdinis susitikimas Suvalkuose

Gana anksti ir kitoje vietoje šiemet suvalkiečiai susitiko pasidalinti kalėdaičiais ir pasveikinti vieni kitus artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Susitikimą, vykusį 2018-12-09 Suvalkų viešbutyje „Loft“ Pulaskiego g., suorganizavo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. Iki šiol toks susitikimas vykdavo po lietuviškų Mišių Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose.

 k5

Į Kalėdinį susitikimą atvykę pakviesti svečiai. Iš kairės: Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, Suvalkų miesto prezidentas Czesław Renkiewicz, Suvalkų miesto tarybos pirmininkas Zdzisław Przełomiec, Punsko savivaldybės viršaitis Vytautas Liškauskas, Suvalkų miesto prezidento pavaduotoja Ewa Beata Sidorek

Renginys prasidėjo 14 val. Į jį atvyko daug jaunų ir vyresnio amžiaus lietuvių. Taip pat dalyvavo šie garbingi svečiai: Suvalkų miesto prezidentas Česlavas Renkievičius (Czesław Renkiewicz) ir jo pavaduotoja Eva Beata Sidorek (Ewa Beata Sidorek), Suvalkų miesto tarybos pirmininkas Zdzislavas Pšelomiecas (Zdzisław Przełomiec), Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, kunigai Marius Talutis ir Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski).

k4

Suvalkų ir Punsko jaunosios kartos lietuvių pasirodymas

Pradžioje visus atvykusius pasveikino Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Po jos trumpai pasisakė Č. Renkievičius, Z. Pšelomiecas ir V. Stankevič. Prezidentas padėkojo visiems, kurie už jį balsavo per paskutinius rinkimus. Visi linkėjo malonių šv. Kalėdų ir sėkmingų ateinančių metų. Taip pat palietė lietuvių švietimo ir kultūros centro kūrimo Suvalkuose klausimą. V. Stankevič padovanojo Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriui varpą su išgraviruotu užrašu.

k3

Kalėdines giesmes gieda Suvalkų ansamblis „Ančia“

Po sveikinimų vyko meno programa. Pirmiausia pasirodė lietuvių kalbos besimokantys mokiniai, kuriuos paruošė mokytoja Teresė Jonuškienė. Jie padeklamavo eilėraščių ir pagiedojo kalėdinių giesmių.

Paskui kalėdines giesmes „Didis džiaugsmas patekėjo“, „Sveikas, Jėzau“ bei „Kalėdinę dainelę“ atliko Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Tarp kūrinių savo eilėraščius perskaitė Ričardas Jurgelevičius ir Pranas Sovulis.

k2

Savo programą atlieka vaikai, besimokantys lietuvių kalbos

Pabaigoje pasirodė jaunosios kartos lietuviai iš Suvalkų ir Punsko, kuriems vadovavo Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

Meninei daliai pasibaigus, kunigai M. Talutis ir A. Opanovskis trumpai pasimeldė ir suteikė palaiminimą. Paskui dalintasi kalėdaičiais ir vaišintasi.

k1

Varpo dovanojimas. Iš kairės: Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė, Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos