Netrukus pasaulį išvys trečioji knyga apie Punsko licėjų

Ar reikia saugoti praeitį? Kam reikia žinoti, kiek mokinių baigę licėjų sėkmingai tęsė mokslą? Kodėl svarbu išsaugoti informaciją apie tai, kas mokykloje vyksta po pamokų? Panašius klausimus kelia sau ne vienas į brandą žengiantis jaunas žmogus. Nemažai metų bendraudama su jaunimu mokykloje, augindama savo vaikus, matau, kad daugeliui jaunų žmonių atrodo, jog nereikia dairytis į praeitį, pakanka mąstyti apie ateitį. Tik laikui bėgant suvokiame, kaip svarbu išsaugoti paveldą, kiek daug galime išmokti iš praeities. Suprantame, kad tai praeitis suformavo mus tokius, kokie esame dabar. Šitai galime pasakyti kiekvienas apie save, bet tą patį galima pasakyti ir apie visuomenę. Todėl svarbu surinkti faktus, užrašyti atsiminimus, kaupti medžiagą ir perduoti ją ateities kartoms.

virselis_licejusPunsko licėjui sukanka 60 metų. Rasime nemažai medžiagos apie mokyklos kūrimosi aplinkybes archyvuose. Apie licėjaus veiklą liudija daug šaltinių, esančių pačioje mokykloje, taip pat žmonių prisiminimai. Minint mokyklos 40-metį ir 50-metį buvo išleistos knygos, kuriose sukaupta nemažai informacijos apie šią švietimo įstaigą, jos moksleivius ir mokytojus. Nusprendėme šį darbą tęsti. Netrukus pasaulį išvys trečioji knyga, kur bandoma papildyti informaciją apie pastarojo dešimtmečio įvykius ir mokyklos pasiekimus.

Knygą „Punsko licėjui 60“ kūrėme kaip ankstesnių leidinių tąsą. Čia apžvelgiama mokyklos raida per paskutinį dešimtmetį. Paminėti dirbę ar dirbantys šioje švietimo įstaigoje mokytojai, apie kuriuos nebuvo rašyta anksčiau. Leidinyje rasite taip pat visų nuo 2006-ųjų iki 2016-ųjų mokyklą baigusių absolventų pavardes ir šiek tiek informacijos apie jų tolesnį likimą. Šie duomenys leidžia pasidžiaugti, kad dauguma absolventų studijuoja, įgyja svarbias visuomenei specialybes, stengiasi lavintis, ugdyti savo gebėjimus, sąmoningai kurti ateitį. Stengėmės surinkti kuo tikslesnius duomenis, bet dėl įvairių priežasčių galėjo pasitaikyti klaidų (pvz., studijavusieji gali būti jau baigę mokslus). Jeigu atsirado netikslumų, prašom dovanoti. Duomenis rinkome taip pat prašydami absolventus išpildyti anketas. Taip siekėme surinkti kuo daugiau informacijos apie įgytas specialybes bei sukurtas šeimas. Leidinyje rasite šių anketų rezultatų suvestinę.

Didelę Punsko licėjaus veiklos dalį sudaro popamokiniai užsiėmimai – tarp jų meno ir sporto. Straipsnius apie gilias šios veiklos tradicijas mokykloje bei apie veiklą per paskutinį dešimtmetį taip pat rasite leidinyje.

licejus

Džiaugiamės galėdami pristatyti trumpą informaciją apie mokyklos absolventų, gyvenimo vieta pasirinkusių Kanadą, veiklą. Tai viena iš aktyvesnių mūsų krašto išeivijos bendruomenių. Daug pastangų deda puoselėdami lietuvišką veiklą toli nuo gimtojo krašto, auklėdami vaikus lietuviška dvasia, palaikydami ryšį su gimtuoju kraštu.

Didžiuojamės, kad plečiasi absolventų, įgijusių mokslinius laipsnius, skaičius. Keletą iš jų taip pat leidinyje pristatome: Jūratę Bukauskaitę, Marytę Černelienę, Danutę Krakauskaitę-Roszko, Artūrą Kubilį, Danutę Nevulytę-Bień ir Darių Zimnicką. Tai žmonės, atstovaujantys skirtingoms kartoms, pasirinkę įvairias mokslo sritis ir įvairius kelius į mokslą. Tikimės, kad jie bus savotiški kelrodžiai kitiems – jaunesniems, pristigusiems drąsos, ieškantiems savo kelio.

Minime taip pat išėjusius anapilin aktyvius, išsiskyrusius savo veikla bendruomenėse, kuriose gyveno, absolventus: Juozą Izidorių Krakauską, Gintautą Marcinkevičių ir Laimutę Slovikauskaitę-Ožkinienę.

Atsirado taip pat vietos prisiminimams ir kūrybos pavyzdžiams. Mūsų tikslas buvo pažvelgti, kaip Punsko licėjus paveikė absolventų likimus, kokius žmones mokykla išugdė.

Medžiagą papildo nemažai nuotraukų, kuriose užfiksuotos mokyklos iškilmių akimirkos, įamžinti svečiai ir įvykiai. Nuotraukos rodo ir mokyklos kasdienybę, ir įvykusius pokyčius.

licejus

Tarp leidinio sudarytojų yra buvęs ilgametis mokyklos direktorius Juozas Sigitas Paransevičius, prisidėjęs taip pat prie ankstesnių leidinių. Medžiagą renkant dirbo mokytojos Danutė Šliaužienė ir Alicija Krakauskienė. Profesionaliai redaguojant ir sudarant knygą talkino dr. Nijolė Birgelienė. Darbus koordinuoti teko šio teksto autorei. Dėkoju visiems autoriams, rašiusiems straipsnius, talkininkams, padėjusiems rinkti medžiagą, taisyti tekstą bei atlikti kitus pagalbinius darbus.

Norėjome sukurti leidinį, kuriame galima būtų rasti daug reikalingos ir vertingos medžiagos. Turbūt neišvengėme klaidų, nors labai stengėmės jų nedaryti. Dirbome laisvalaikiu, šalia nuolatinių pareigų. Leidinį finansavo Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija pagal Lenkijos lietuvių draugijos pateiktą projektą „Punsko Kovo 11-osios licėjui 60“. Prisidėjo taip pat Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, finansuojanti Punsko Kovo 11-osios licėjaus projektą „Punsko Kovo 11-osios licėjui 60“. Knyga bus platinama 60-ojo jubiliejaus iškilmių metu.

Irena Marcinkevičienė, punskas.pl