„Poezijos diena 2014“ Suvalkuose

Šiemet Suvalkų lietuviai dėl nuo jų nepriklausomos priežasties daug vėliau surengė poezijos skaitymus negu ankstesniais metais. Renginys, pavadintas „Poezijos diena 2014“, vyko 2014-06-15 (sekmadienį). Jo programa buvo daug platesnė negu iki šiol. Be suvalkiečių, renginyje dalyvavo literatų klubų atstovai iš Alytaus, Marijampolės ir Kalvarijos (iš viso 16 asmenų).

p1

Dainuoja Suvalkų mišrusis choras „Ančia“

Renginio programa prasidėjo išvyka autobusu į buvusį Vygrių kamaldulių vienuolyną. Joje dalyvavo suvalkiečiai ir svečiai iš Lietuvos. Aplankėme vietą, kur gyveno labai žymus gidas, Vygrių bažnyčios restauratorius, religinių paveikslų tapytojas Viktoras Vinikaitis, bažnyčią ir jos rūsį, kuriame palaidotas pirmasis Vygrių vyskupas Mykolas Pranciškus Karpavičius ir kamalduliai, apartamentus, kur trumpai buvo apsistojęs popiežius Jonas Paulius II. Apžiūrėjome V. Vinikaičio tapytus paveikslus ir Vygrių panoramą iš bokšto. Bijojome, kad lankymo nesutrukdytų lietus, bet viskas sekėsi gerai. Ilgai ir išsamiai apie Vygrių kamaldulių vienuolyno istoriją ir V. Vinikaitį pasakojo Kazimieras Baranauskas.

p2

Eilėraščius skaito Suvalkų lietuviai

Parvažiavę į Suvalkus papietavome restorane „Na Starówce“, o po to pasivaikščiojome po miesto centrą. K. Baranauskas svečiams ir suvalkiečiams trumpai pristatė miesto istoriją. Paskui Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko lietuviškos šv. Mišios. Jas atnašavo du kunigai: Miroslavas Dovda iš Alytaus Šv. Kazimiero parapijos ir Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski) iš Pavluvkos. M. Dovdai neseniai buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Suvalkų lietuvių bendruomenė pasveikino jį ta proga, padėkojo už atvykimą ir kvietė dar apsilankyti pas mus.

Po Mišių Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose susirinko per 50 asmenų, tarp jų suvalkiečiai, svečiai iš Lietuvos ir Punsko, nuotraukų albumo „Prie Ančios krantų“ rėmėjai Bronius ir Genutė Vazneliai iš Suvalkų. Čia vyko renginio meninė dalis. Pradžioje visus pasveikino LLD pirmininkė Onutė Virbylienė. Gedulo ir vilties dienos proga susirinkusieji minute tylos pagerbė žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius nuo sovietinio režimo. Paskui K. Baranauskas pristatė neseniai suvalkiečių išleistą fotoalbumą „Prie Ančios krantų“, kuris vėliau padovanotas daugumai susirinkusiųjų.

p3

Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ atstovai

Po leidinio pristatymo prasidėjo poezijos skaitymai. Iš viso savo eiles skaitė 20 asmenų: pirmiausia Alytaus, Marijampolės ir Kalvarijos literatų klubų atstovai, o paskui suvalkiečiai, tarp kurių buvo ir dvi mokinės. Suvalkietė Jūratė Birgelytė, kuri netrukus baigs Balstogės aukštąją muzikos mokyklą, smuiku pagriežė Piotro Čaikovskio „Melancholiškąją serenadą“ bei C. Saint-Saens h-moll 2 dalį.

Skaitymai galėjo vykti ir daug ilgiau, nes svečiai iš Lietuvos buvo pasiruošę, bet tam nebuvę laiko. Pabaigoje armonika pagrojo senosios kartos muzikantas Pijus Senda iš Valinčių, o Suvalkų mišrusis choras „Ančia“, vadovaujamas Gedimino Kraužlio, padainavo keturias dainas. Chorui talkino „Tėviškės aidų“ muzikantai ir J. Birgelytė (smuikas).

p4

Renginio dalyviai

Renginys truko dvi valandas. Po jo vyko vakaronė, kurios metu buvo dainuojama ir dar skaitomi eilėraščiai (skaitė ir P. Senda).

Renginį suorganizavo K. Baranauskas ir O. Virbylienė, rėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas, kuriam LLD Suvalkų skyrius taria nuoširdžiai ačiū.

Tai buvo labai gražus renginys.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 

 Kosto Leončiko nuotraukos