Sausio 13-oji Seinuose

Tu viena mano laim?s ir džiaugsmo sapnuos,

Tu viena mano kryžkeli? vingiuos li?dnuos,

Tu viena mano saul? rytojaus dienos,

Mano prot?vi? žeme.

Atminimuose lankos ramuni? balt?,

Senos pilys prie Nemuno seno krant?,

Baltija ir aukštaiči? pagojai ? tai tu,

Mano prot?vi? žeme.

(…)

Nenumirus po piktojo gruodo ledais,

Nesukniubus po sielvarto up?s krantais,

Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,

Lietuva, mano prot?vi? žeme!

(B. Brazdžionis ?Mano prot?vi? žem??)

 

Lietuviai Seinuose 2011 met? sausio 13-ąją nebuvo abejingi, kaip ir prieš 20 met? tądien vykstant tragiškiems ?vykiams Vilniuje. Tai rod? gausus žmoni? dalyvavimas su virpuliu širdyje šv. Mišiose Sein? bažnyčioje. Ta proga Mišias atnašavo ir pamokslą sak? kunigas Bernardas Augaitis. Jis ? ano meto ?vyki? liudininkas. Prieš 20 met?, b?damas gimnazistas, dalyvavo šventosiose Mišiose prie Katedros atviro lango, kur žmon?s, daugiausia jaunimas, susikabinę rankomis, su jauduliu klaus?si vyskupo S. Tamkevičiaus pamokslo. Tuomet visi meld?si tik?damiesi stebuklo.

Kunigas Bernardas teig?: ?Sausio 13-oji, tai m?s? tautos, dr?sčiau teigti, šventa istorija. Man ji siejasi su Pil?n? istorija, vieningu, solidariu pilies gynimu, kova su kryžiuočiais. Tai panašu ? kun. Mackevičiaus, 1863 m. sukilimo iniciatoriaus, pareiškimą: ?Jei mane ir nužudysite, tuščioje vietoje atsiras kitas??. Tai ir knygneši? pasiaukojimas, partizan? kovos, ir m?s? kartos doras gyvenimas. Visa tai d?l vienos Lietuvos.

Nors n?ra dabar t?vyn?je entuziazmo, išbl?so geresnio rytojaus viltis, tikiu, kad bus geriau. Kaip tarpukariu žmon?s keliavo užsidirbti ir sugr?žo, sugr?š ir dabar su noru gyventi ir kurs geresn? rytoj?. Te Dievas duoda atgaivą žemiškajai ir amžinai gyvybei. Stenkim?s kiekvienas, kad neišnyktume iš istorijos, tik?kime laisve ir iškovota nepriklausomybe?.

Mišiose dalyvavę ?Žiburio? moksleiviai atliko daug giesmi?.

Prieš Mišias ?Žiburio? mokykloje parodyta meno programa. Buvo giedamos patriotin?s giesm?s bei minute tylos pagerbtos 1991 m. sausio 13-osios aukos, parodytos nuotraukose ?amžintos tragišk? ?vyki? akimirkos, istorijos mokytojas Tadas Bagdonavičius (parengęs su gimnazistais š? min?jimą) papasakojo apie sausio ?vyki? svarbą.

Direktorius Algirdas Vaicekauskas pad?kojo už program?lę ir kaip min?t? tragišk? ?vyki? liudininkas pasidalijo kraupiais prisiminimais. B?damas pirmo kurso studentas, tuomet Vilniuje su kitais studentais bud?jo prie Radijo ir televizijos komiteto. Juto žmoni? solidarumą, mat?, kaip kovon su soviet? ginkluotosiomis paj?gomis lietuviai stojo plikom rankom.

Prieš 20 met? minios žmoni?, tik?damos savo Tauta, tik?damos tuo, jog Tautos susivienijimas gali ją išlaisvinti, stov?jo prie Aukščiausiosios Tarybos r?m?, prie Vilniaus televizijos bokšto ir kt. Tik?damos laisve ? vardan m?s?, vardan Tautos, vardan Lietuvos.

Sausio 13-ąją žuvo 14 žmoni?, sužeisti 702, kulk? suvarpyti 52.

www.punskas.pl (E. Pakutkien?)